protecfire GmbH - logotyp - Brandsläckning

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Detta dokument ger dig information om insamling och behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

Kontor för databehandling

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lübeck, telefon ..: + +49 (0) 451 399 61-10, fax: +49 (0) 451 399 61-20, e-post: info@protecfire.de Kontaktperson för dataskydd Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, telefon +49 (0) 5503-9159648, e-post: sorge@datcon.de

Ramverk för bearbetning

- Kategorier av personuppgifter som behandlas
o Oönskade sökande: huvuddata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter).
o Anställda: stamdata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter), avtals- och faktureringsuppgifter, logguppgifter från IT-system (t.ex. brandvägg, serverloggar), personliga bild-/videouppgifter vid företagspresentationer.
o Kunder: Kontraktsuppgifter, masterdata, faktureringsuppgifter, beställda tjänster.
o Intresserade parter; kontaktuppgifter, uppgifter om överfört innehåll.
o Leverantörer: Uppgifter om avtal, kontaktuppgifter, överfört innehåll
o Deltagare i en videokonferens (t.ex.
"MS teams"): förnamn, efternamn, e-postadress, ämne.
i förekommande fall, deltagarnas IP-adresser, MP4-filer med video-, ljud- och presentationsinspelningar (i

vid valfria inspelningar), information om inkommande och utgående samtalsnummer (vid telefoninringning), innehållet i chatthistorier.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

-Ändamålen för vilka personuppgifterna ska behandlas.

o Oönskade sökande: undersökningar av ansökan.

o Anställda: behandling av alla nödvändiga och nödvändiga åtgärder i ett anställningsförhållande, för att säkerställa att verksamheten är så problemfri som möjligt, marknadsföring (bild-/videouppgifter på webbplatsen och/eller andra onlineplattformar, motivering av anställda vid introduktion av nya anställda på t.ex. en "anslagstavla").

o Kunder: Kontraktsuppfyllelse

o Berörda parter: Informationsutbyte

o Leverantörer: Tjänster, beställningar

o Deltagare i en videokonferens (t.ex.

"MS-team"): möten online, telefonkonferenser, videokonferenser.

- Rättslig grund för behandlingen enligt artikel. 6 para. 1

(Beroende på databehandlingen är inte alla rättsliga grunder tillämpliga).

o Oönskade sökande: fullgörandet av ett avtal eller för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället, samtycke till behandling i tillämpliga fall.

o Anställda: fullgörandet av ett avtal eller genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal,

samtycke till behandling i tillämpliga fall, uppfyllande av en rättslig förpliktelse, skydd av legitima intressen.

o Kunder: För att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfylla en rättslig förpliktelse, skydda legitima intressen.

o Intresserade parter: en entreprenör för att utföra åtgärder före kontraktsskrivning, för att skydda legitima intressen.

o Leverantörer: Leverantörer: Uppfyllande av ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfyllande av en rättslig förpliktelse.

o Deltagare i en videokonferens (t.ex. "MS-team"): skydd av legitima intressen, samtycke till behandling.

-Hur länge personuppgifterna sparas (beroende på syfte och målgrupp) Avtalets längd, lagstadgade tidsfrister, återkallande av samtycke (om nödvändigt), invändningar mot uppgifter.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Behandling, längd på online-mötet.
- Det finns inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering enligt artikel. 22.1 och 22.4 i GDPR. Utlämnande, källa och utländsk referens
- Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter (beroende på målgrupp).
o Grundläggande mottagare: skatterådgivare, intern användning (t.ex. HR, IT), myndigheter, banker, försäkringsbolag.
o Egna anställda: för bilddata (leverantör, marknadsföringsbyrå, fotograf)
o Kunder och anställda hos kunder: Underleverantörer och samarbetspartner (om det är reglerat eller förtydligat i avtalet).
o Deltagare i en videokonferens: deltagare, leverantörer
- Insamlingskälla: direkt / av kunden

Behandling av uppgifter utanför Europeiska unionen

Databehandling utanför Europeiska unionen (EU) sker i princip inte, eftersom vi har begränsat vår primära lagringsplats till datacenter i Europeiska unionen. Vi kan dock inte utesluta att routning av data från vissa tillämpningar sker via internetservrar som är belägna utanför EU. Detta kan vara fallet särskilt om till exempel deltagarna i "onlinemöten" befinner sig i ett tredje land.

Det finns också en risk för att amerikanska myndigheter, på grund av USA:s jurisdiktion, kan se och behandla dina uppgifter i kontroll- eller övervakningssyfte. Detta kan också ske utan ytterligare rättsliga åtgärder.
Uppgifterna krypteras dock under transporten via Internet och skyddas därmed mot obehörig åtkomst av tredje part.

Detta kan gälla följande tillämpningar: MS Teams.

Deltagande i ett onlinemöte (t.ex. MS-Teams).

Det är frivilligt att delta i ett sådant evenemang. Genom att registrera dig samtycker du till databehandling (inklusive överföring av uppgifter till USA). Du kan när som helst bestämma om du vill överföra bilder och/eller ljud av dig själv under evenemanget. Om och i den mån man aktivt beslutar att göra det, omfattar detta samtycke även att särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. glasögonbärare, stela lemmar, information om dataskydd enligt artikel 6.1 i EG-fördraget). 12-19, 21 GDPR om personer med talhandikapp, bärare av religiösa symboler) får överföras och behandlas. Deltagandet innebär också att man samtycker till att evenemanget eventuellt spelas in och, i förekommande fall, sprids. Båda kommer att meddelas i förväg.

Rättslig grund för databehandling i samband med ett onlinemöte:

- I den mån personuppgifter om företagets anställda behandlas är § 26 BDSG den rättsliga grunden för databehandlingen.

- Om personuppgifter i samband med användningen av videokonferensprogramvaran inte behövs för att upprätta, genomföra eller avsluta anställningsförhållandet, men ändå är en elementär del av användningen av videokonferensprogramvaran, är den rättsliga grunden för databehandlingen Art. 6.1 f DSGVO. I dessa fall ligger vårt intresse i ett effektivt genomförande av "online-möten".

- I annat fall är den rättsliga grunden för databehandling vid "online-möten" Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO, i den mån mötena genomförs inom ramen för avtalsförhållanden.

- Om det inte finns något avtalsförhållande är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Även här är vårt intresse att effektivt genomföra "online-möten".

Den registrerades rättigheter

- Enligt Art. 7 par. 3 GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Konsekvensen är att vi inte längre får fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden;

- Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss enligt Art. 15 GDPR.

Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss utan onödigt dröjsmål.

- Du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi lagrar ska raderas enligt följande

Konst. 17 GDPR, under förutsättning att det inte finns några andra skäl, såsom uppfyllandet av en rättslig förpliktelse eller försvaret av rättsliga anspråk, som talar emot detta.

- Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter enligt art. 18 GDPR.

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel. 7. Paragraf 3 i GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 3.21 i GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta som härrör från din särskilda situation.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

- Den personuppgiftsansvarige ska underrätta alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut om varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling enligt artikel 19 i GDPR.

- Du har rätt enligt artikel 20 i GDPR att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

- Du har enligt artikel 22 rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga verkningar för dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

- Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel. 77 GDPR.
Tillsynsmyndighet Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, tfn: 04 31/988-12 00, fax: 04 31/988-12 23, e-post: mail@datenschutzzentrum.de, hemsida: http://www.datenschutzzentrum.de Tillsynsmyndigheter i alla delstater: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

PF - Lübeck - IP MA+Kunden
 
 

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Detta dokument ger dig information om insamling och behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

Kontor för databehandling

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lübeck, telefon ..: + +49 (0) 451 399 61-10, fax: +49 (0) 451 399 61-20, e-post: info@protecfire.de Kontaktperson för dataskydd Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, telefon +49 (0) 5503-9159648, e-post: sorge@datcon.de

Ramverk för bearbetning

- Kategorier av personuppgifter som behandlas
o Oönskade sökande: huvuddata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter).
o Anställda: stamdata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter), avtals- och faktureringsuppgifter, logguppgifter från IT-system (t.ex. brandvägg, serverloggar), personliga bild-/videouppgifter vid företagspresentationer.
o Kunder: Kontraktsuppgifter, masterdata, faktureringsuppgifter, beställda tjänster.
o Intresserade parter; kontaktuppgifter, uppgifter om överfört innehåll.
o Leverantörer: Uppgifter om avtal, kontaktuppgifter, överfört innehåll
o Deltagare i en videokonferens (t.ex.
"MS teams"): förnamn, efternamn, e-postadress, ämne.
i förekommande fall, deltagarnas IP-adresser, MP4-filer med video-, ljud- och presentationsinspelningar (i

vid valfria inspelningar), information om inkommande och utgående samtalsnummer (vid telefoninringning), innehållet i chatthistorier.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

-Ändamålen för vilka personuppgifterna ska behandlas.

o Oönskade sökande: undersökningar av ansökan.

o Anställda: behandling av alla nödvändiga och nödvändiga åtgärder i ett anställningsförhållande, för att säkerställa att verksamheten är så problemfri som möjligt, marknadsföring (bild-/videouppgifter på webbplatsen och/eller andra onlineplattformar, motivering av anställda vid introduktion av nya anställda på t.ex. en "anslagstavla").

o Kunder: Kontraktsuppfyllelse

o Berörda parter: Informationsutbyte

o Leverantörer: Tjänster, beställningar

o Deltagare i en videokonferens (t.ex.

"MS-team"): möten online, telefonkonferenser, videokonferenser.

- Rättslig grund för behandlingen enligt artikel. 6 para. 1

(Beroende på databehandlingen är inte alla rättsliga grunder tillämpliga).

o Oönskade sökande: fullgörandet av ett avtal eller för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället, samtycke till behandling i tillämpliga fall.

o Anställda: fullgörandet av ett avtal eller genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal,

samtycke till behandling i tillämpliga fall, uppfyllande av en rättslig förpliktelse, skydd av legitima intressen.

o Kunder: För att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfylla en rättslig förpliktelse, skydda legitima intressen.

o Intresserade parter: en entreprenör för att utföra åtgärder före kontraktsskrivning, för att skydda legitima intressen.

o Leverantörer: Leverantörer: Uppfyllande av ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfyllande av en rättslig förpliktelse.

o Deltagare i en videokonferens (t.ex. "MS-team"): skydd av legitima intressen, samtycke till behandling.

-Hur länge personuppgifterna sparas (beroende på syfte och målgrupp) Avtalets längd, lagstadgade tidsfrister, återkallande av samtycke (om nödvändigt), invändningar mot uppgifter.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Behandling, längd på online-mötet.
- Det finns inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering enligt artikel. 22.1 och 22.4 i GDPR. Utlämnande, källa och utländsk referens
- Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter (beroende på målgrupp).
o Grundläggande mottagare: skatterådgivare, intern användning (t.ex. HR, IT), myndigheter, banker, försäkringsbolag.
o Egna anställda: för bilddata (leverantör, marknadsföringsbyrå, fotograf)
o Kunder och anställda hos kunder: Underleverantörer och samarbetspartner (om det är reglerat eller förtydligat i avtalet).
o Deltagare i en videokonferens: deltagare, leverantörer
- Insamlingskälla: direkt / av kunden

Behandling av uppgifter utanför Europeiska unionen

Databehandling utanför Europeiska unionen (EU) sker i princip inte, eftersom vi har begränsat vår primära lagringsplats till datacenter i Europeiska unionen. Vi kan dock inte utesluta att routning av data från vissa tillämpningar sker via internetservrar som är belägna utanför EU. Detta kan vara fallet särskilt om till exempel deltagarna i "onlinemöten" befinner sig i ett tredje land.

Det finns också en risk för att amerikanska myndigheter, på grund av USA:s jurisdiktion, kan se och behandla dina uppgifter i kontroll- eller övervakningssyfte. Detta kan också ske utan ytterligare rättsliga åtgärder.
Uppgifterna krypteras dock under transporten via Internet och skyddas därmed mot obehörig åtkomst av tredje part.

Detta kan gälla följande tillämpningar: MS Teams.

Deltagande i ett onlinemöte (t.ex. MS-Teams).

Det är frivilligt att delta i ett sådant evenemang. Genom att registrera dig samtycker du till databehandling (inklusive överföring av uppgifter till USA). Du kan när som helst bestämma om du vill överföra bilder och/eller ljud av dig själv under evenemanget. Om och i den mån man aktivt beslutar att göra det, omfattar detta samtycke även att särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. glasögonbärare, stela lemmar, information om dataskydd enligt artikel 6.1 i EG-fördraget). 12-19, 21 GDPR om personer med talhandikapp, bärare av religiösa symboler) får överföras och behandlas. Deltagandet innebär också att man samtycker till att evenemanget eventuellt spelas in och, i förekommande fall, sprids. Båda kommer att meddelas i förväg.

Rättslig grund för databehandling i samband med ett onlinemöte:

- I den mån personuppgifter om företagets anställda behandlas är § 26 BDSG den rättsliga grunden för databehandlingen.

- Om personuppgifter i samband med användningen av videokonferensprogramvaran inte behövs för att upprätta, genomföra eller avsluta anställningsförhållandet, men ändå är en elementär del av användningen av videokonferensprogramvaran, är den rättsliga grunden för databehandlingen Art. 6.1 f DSGVO. I dessa fall ligger vårt intresse i ett effektivt genomförande av "online-möten".

- I annat fall är den rättsliga grunden för databehandling vid "online-möten" Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO, i den mån mötena genomförs inom ramen för avtalsförhållanden.

- Om det inte finns något avtalsförhållande är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Även här är vårt intresse att effektivt genomföra "online-möten".

Den registrerades rättigheter

- Enligt Art. 7 par. 3 GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Konsekvensen är att vi inte längre får fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden;

- Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss enligt Art. 15 GDPR.

Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss utan onödigt dröjsmål.

- Du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi lagrar ska raderas enligt följande

Konst. 17 GDPR, under förutsättning att det inte finns några andra skäl, såsom uppfyllandet av en rättslig förpliktelse eller försvaret av rättsliga anspråk, som talar emot detta.

- Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter enligt art. 18 GDPR.

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel. 7. Paragraf 3 i GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 3.21 i GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta som härrör från din särskilda situation.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

- Den personuppgiftsansvarige ska underrätta alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut om varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling enligt artikel 19 i GDPR.

- Du har rätt enligt artikel 20 i GDPR att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

- Du har enligt artikel 22 rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga verkningar för dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

- Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel. 77 GDPR.
Tillsynsmyndighet Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, tfn: 04 31/988-12 00, fax: 04 31/988-12 23, e-post: mail@datenschutzzentrum.de, hemsida: http://www.datenschutzzentrum.de Tillsynsmyndigheter i alla delstater: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

PF - Lübeck - IP MA+Kunden
 
 

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Detta dokument ger dig information om insamling och behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

Kontor för databehandling

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lübeck, telefon ..: + +49 (0) 451 399 61-10, fax: +49 (0) 451 399 61-20, e-post: info@protecfire.de Kontaktperson för dataskydd Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, telefon +49 (0) 5503-9159648, e-post: sorge@datcon.de

Ramverk för bearbetning

- Kategorier av personuppgifter som behandlas
o Oönskade sökande: huvuddata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter).
o Anställda: stamdata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter), avtals- och faktureringsuppgifter, logguppgifter från IT-system (t.ex. brandvägg, serverloggar), personliga bild-/videouppgifter vid företagspresentationer.
o Kunder: Kontraktsuppgifter, masterdata, faktureringsuppgifter, beställda tjänster.
o Intresserade parter; kontaktuppgifter, uppgifter om överfört innehåll.
o Leverantörer: Uppgifter om avtal, kontaktuppgifter, överfört innehåll
o Deltagare i en videokonferens (t.ex.
"MS teams"): förnamn, efternamn, e-postadress, ämne.
i förekommande fall, deltagarnas IP-adresser, MP4-filer med video-, ljud- och presentationsinspelningar (i

vid valfria inspelningar), information om inkommande och utgående samtalsnummer (vid telefoninringning), innehållet i chatthistorier.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

-Ändamålen för vilka personuppgifterna ska behandlas.

o Oönskade sökande: undersökningar av ansökan.

o Anställda: behandling av alla nödvändiga och nödvändiga åtgärder i ett anställningsförhållande, för att säkerställa att verksamheten är så problemfri som möjligt, marknadsföring (bild-/videouppgifter på webbplatsen och/eller andra onlineplattformar, motivering av anställda vid introduktion av nya anställda på t.ex. en "anslagstavla").

o Kunder: Kontraktsuppfyllelse

o Berörda parter: Informationsutbyte

o Leverantörer: Tjänster, beställningar

o Deltagare i en videokonferens (t.ex.

"MS-team"): möten online, telefonkonferenser, videokonferenser.

- Rättslig grund för behandlingen enligt artikel. 6 para. 1

(Beroende på databehandlingen är inte alla rättsliga grunder tillämpliga).

o Oönskade sökande: fullgörandet av ett avtal eller för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället, samtycke till behandling i tillämpliga fall.

o Anställda: fullgörandet av ett avtal eller genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal,

samtycke till behandling i tillämpliga fall, uppfyllande av en rättslig förpliktelse, skydd av legitima intressen.

o Kunder: För att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfylla en rättslig förpliktelse, skydda legitima intressen.

o Intresserade parter: en entreprenör för att utföra åtgärder före kontraktsskrivning, för att skydda legitima intressen.

o Leverantörer: Leverantörer: Uppfyllande av ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfyllande av en rättslig förpliktelse.

o Deltagare i en videokonferens (t.ex. "MS-team"): skydd av legitima intressen, samtycke till behandling.

-Hur länge personuppgifterna sparas (beroende på syfte och målgrupp) Avtalets längd, lagstadgade tidsfrister, återkallande av samtycke (om nödvändigt), invändningar mot uppgifter.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Behandling, längd på online-mötet.
- Det finns inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering enligt artikel. 22.1 och 22.4 i GDPR. Utlämnande, källa och utländsk referens
- Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter (beroende på målgrupp).
o Grundläggande mottagare: skatterådgivare, intern användning (t.ex. HR, IT), myndigheter, banker, försäkringsbolag.
o Egna anställda: för bilddata (leverantör, marknadsföringsbyrå, fotograf)
o Kunder och anställda hos kunder: Underleverantörer och samarbetspartner (om det är reglerat eller förtydligat i avtalet).
o Deltagare i en videokonferens: deltagare, leverantörer
- Insamlingskälla: direkt / av kunden

Behandling av uppgifter utanför Europeiska unionen

Databehandling utanför Europeiska unionen (EU) sker i princip inte, eftersom vi har begränsat vår primära lagringsplats till datacenter i Europeiska unionen. Vi kan dock inte utesluta att routning av data från vissa tillämpningar sker via internetservrar som är belägna utanför EU. Detta kan vara fallet särskilt om till exempel deltagarna i "onlinemöten" befinner sig i ett tredje land.

Det finns också en risk för att amerikanska myndigheter, på grund av USA:s jurisdiktion, kan se och behandla dina uppgifter i kontroll- eller övervakningssyfte. Detta kan också ske utan ytterligare rättsliga åtgärder.
Uppgifterna krypteras dock under transporten via Internet och skyddas därmed mot obehörig åtkomst av tredje part.

Detta kan gälla följande tillämpningar: MS Teams.

Deltagande i ett onlinemöte (t.ex. MS-Teams).

Det är frivilligt att delta i ett sådant evenemang. Genom att registrera dig samtycker du till databehandling (inklusive överföring av uppgifter till USA). Du kan när som helst bestämma om du vill överföra bilder och/eller ljud av dig själv under evenemanget. Om och i den mån man aktivt beslutar att göra det, omfattar detta samtycke även att särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. glasögonbärare, stela lemmar, information om dataskydd enligt artikel 6.1 i EG-fördraget). 12-19, 21 GDPR om personer med talhandikapp, bärare av religiösa symboler) får överföras och behandlas. Deltagandet innebär också att man samtycker till att evenemanget eventuellt spelas in och, i förekommande fall, sprids. Båda kommer att meddelas i förväg.

Rättslig grund för databehandling i samband med ett onlinemöte:

- I den mån personuppgifter om företagets anställda behandlas är § 26 BDSG den rättsliga grunden för databehandlingen.

- Om personuppgifter i samband med användningen av videokonferensprogramvaran inte behövs för att upprätta, genomföra eller avsluta anställningsförhållandet, men ändå är en elementär del av användningen av videokonferensprogramvaran, är den rättsliga grunden för databehandlingen Art. 6.1 f DSGVO. I dessa fall ligger vårt intresse i ett effektivt genomförande av "online-möten".

- I annat fall är den rättsliga grunden för databehandling vid "online-möten" Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO, i den mån mötena genomförs inom ramen för avtalsförhållanden.

- Om det inte finns något avtalsförhållande är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Även här är vårt intresse att effektivt genomföra "online-möten".

Den registrerades rättigheter

- Enligt Art. 7 par. 3 GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Konsekvensen är att vi inte längre får fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden;

- Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss enligt Art. 15 GDPR.

Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss utan onödigt dröjsmål.

- Du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi lagrar ska raderas enligt följande

Konst. 17 GDPR, under förutsättning att det inte finns några andra skäl, såsom uppfyllandet av en rättslig förpliktelse eller försvaret av rättsliga anspråk, som talar emot detta.

- Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter enligt art. 18 GDPR.

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel. 7. Paragraf 3 i GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 3.21 i GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta som härrör från din särskilda situation.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

- Den personuppgiftsansvarige ska underrätta alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut om varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling enligt artikel 19 i GDPR.

- Du har rätt enligt artikel 20 i GDPR att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

- Du har enligt artikel 22 rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga verkningar för dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

- Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel. 77 GDPR.
Tillsynsmyndighet Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, tfn: 04 31/988-12 00, fax: 04 31/988-12 23, e-post: mail@datenschutzzentrum.de, hemsida: http://www.datenschutzzentrum.de Tillsynsmyndigheter i alla delstater: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Cookiepolicy (EU)

 

Gliederung

Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 12-19, 21 DSGVO gentemot berörda personer.

 
 

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Detta dokument ger dig information om insamling och behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

Kontor för databehandling

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lübeck, telefon ..: + +49 (0) 451 399 61-10, fax: +49 (0) 451 399 61-20, e-post: info@protecfire.de Kontaktperson för dataskydd Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, telefon +49 (0) 5503-9159648, e-post: sorge@datcon.de

Ramverk för bearbetning

- Kategorier av personuppgifter som behandlas
o Oönskade sökande: huvuddata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter).
o Anställda: stamdata (t.ex. CV-innehåll, kontakt, familjeförhållanden, hälsa, kunskaper, färdigheter), avtals- och faktureringsuppgifter, logguppgifter från IT-system (t.ex. brandvägg, serverloggar), personliga bild-/videouppgifter vid företagspresentationer.
o Kunder: Kontraktsuppgifter, masterdata, faktureringsuppgifter, beställda tjänster.
o Intresserade parter; kontaktuppgifter, uppgifter om överfört innehåll.
o Leverantörer: Uppgifter om avtal, kontaktuppgifter, överfört innehåll
o Deltagare i en videokonferens (t.ex.
"MS teams"): förnamn, efternamn, e-postadress, ämne.
i förekommande fall, deltagarnas IP-adresser, MP4-filer med video-, ljud- och presentationsinspelningar (i

vid valfria inspelningar), information om inkommande och utgående samtalsnummer (vid telefoninringning), innehållet i chatthistorier.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

-Ändamålen för vilka personuppgifterna ska behandlas.

o Oönskade sökande: undersökningar av ansökan.

o Anställda: behandling av alla nödvändiga och nödvändiga åtgärder i ett anställningsförhållande, för att säkerställa att verksamheten är så problemfri som möjligt, marknadsföring (bild-/videouppgifter på webbplatsen och/eller andra onlineplattformar, motivering av anställda vid introduktion av nya anställda på t.ex. en "anslagstavla").

o Kunder: Kontraktsuppfyllelse

o Berörda parter: Informationsutbyte

o Leverantörer: Tjänster, beställningar

o Deltagare i en videokonferens (t.ex.

"MS-team"): möten online, telefonkonferenser, videokonferenser.

- Rättslig grund för behandlingen enligt artikel. 6 para. 1

(Beroende på databehandlingen är inte alla rättsliga grunder tillämpliga).

o Oönskade sökande: fullgörandet av ett avtal eller för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället, samtycke till behandling i tillämpliga fall.

o Anställda: fullgörandet av ett avtal eller genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal,

samtycke till behandling i tillämpliga fall, uppfyllande av en rättslig förpliktelse, skydd av legitima intressen.

o Kunder: För att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfylla en rättslig förpliktelse, skydda legitima intressen.

o Intresserade parter: en entreprenör för att utföra åtgärder före kontraktsskrivning, för att skydda legitima intressen.

o Leverantörer: Leverantörer: Uppfyllande av ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, uppfyllande av en rättslig förpliktelse.

o Deltagare i en videokonferens (t.ex. "MS-team"): skydd av legitima intressen, samtycke till behandling.

-Hur länge personuppgifterna sparas (beroende på syfte och målgrupp) Avtalets längd, lagstadgade tidsfrister, återkallande av samtycke (om nödvändigt), invändningar mot uppgifter.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

Behandling, längd på online-mötet.
- Det finns inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering enligt artikel. 22.1 och 22.4 i GDPR. Utlämnande, källa och utländsk referens
- Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter (beroende på målgrupp).
o Grundläggande mottagare: skatterådgivare, intern användning (t.ex. HR, IT), myndigheter, banker, försäkringsbolag.
o Egna anställda: för bilddata (leverantör, marknadsföringsbyrå, fotograf)
o Kunder och anställda hos kunder: Underleverantörer och samarbetspartner (om det är reglerat eller förtydligat i avtalet).
o Deltagare i en videokonferens: deltagare, leverantörer
- Insamlingskälla: direkt / av kunden

Behandling av uppgifter utanför Europeiska unionen

Databehandling utanför Europeiska unionen (EU) sker i princip inte, eftersom vi har begränsat vår primära lagringsplats till datacenter i Europeiska unionen. Vi kan dock inte utesluta att routning av data från vissa tillämpningar sker via internetservrar som är belägna utanför EU. Detta kan vara fallet särskilt om till exempel deltagarna i "onlinemöten" befinner sig i ett tredje land.

Det finns också en risk för att amerikanska myndigheter, på grund av USA:s jurisdiktion, kan se och behandla dina uppgifter i kontroll- eller övervakningssyfte. Detta kan också ske utan ytterligare rättsliga åtgärder.
Uppgifterna krypteras dock under transporten via Internet och skyddas därmed mot obehörig åtkomst av tredje part.

Detta kan gälla följande tillämpningar: MS Teams.

Deltagande i ett onlinemöte (t.ex. MS-Teams).

Det är frivilligt att delta i ett sådant evenemang. Genom att registrera dig samtycker du till databehandling (inklusive överföring av uppgifter till USA). Du kan när som helst bestämma om du vill överföra bilder och/eller ljud av dig själv under evenemanget. Om och i den mån man aktivt beslutar att göra det, omfattar detta samtycke även att särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. glasögonbärare, stela lemmar, information om dataskydd enligt artikel 6.1 i EG-fördraget). 12-19, 21 GDPR om personer med talhandikapp, bärare av religiösa symboler) får överföras och behandlas. Deltagandet innebär också att man samtycker till att evenemanget eventuellt spelas in och, i förekommande fall, sprids. Båda kommer att meddelas i förväg.

Rättslig grund för databehandling i samband med ett onlinemöte:

- I den mån personuppgifter om företagets anställda behandlas är § 26 BDSG den rättsliga grunden för databehandlingen.

- Om personuppgifter i samband med användningen av videokonferensprogramvaran inte behövs för att upprätta, genomföra eller avsluta anställningsförhållandet, men ändå är en elementär del av användningen av videokonferensprogramvaran, är den rättsliga grunden för databehandlingen Art. 6.1 f DSGVO. I dessa fall ligger vårt intresse i ett effektivt genomförande av "online-möten".

- I annat fall är den rättsliga grunden för databehandling vid "online-möten" Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO, i den mån mötena genomförs inom ramen för avtalsförhållanden.

- Om det inte finns något avtalsförhållande är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Även här är vårt intresse att effektivt genomföra "online-möten".

Den registrerades rättigheter

- Enligt Art. 7 par. 3 GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Konsekvensen är att vi inte längre får fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden;

- Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss enligt Art. 15 GDPR.

Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss utan onödigt dröjsmål.

- Du har rätt att begära att dina personuppgifter som vi lagrar ska raderas enligt följande

Konst. 17 GDPR, under förutsättning att det inte finns några andra skäl, såsom uppfyllandet av en rättslig förpliktelse eller försvaret av rättsliga anspråk, som talar emot detta.

- Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter enligt art. 18 GDPR.

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel. 7. Paragraf 3 i GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 3.21 i GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta som härrör från din särskilda situation.

Information om dataskydd enligt artikel. 12-19, 21 GDPR till de registrerade

- Den personuppgiftsansvarige ska underrätta alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut om varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling enligt artikel 19 i GDPR.

- Du har rätt enligt artikel 20 i GDPR att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

- Du har enligt artikel 22 rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga verkningar för dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

- Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel. 77 GDPR.
Tillsynsmyndighet Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, tfn: 04 31/988-12 00, fax: 04 31/988-12 23, e-post: mail@datenschutzzentrum.de, hemsida: http://www.datenschutzzentrum.de Tillsynsmyndigheter i alla delstater: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html