protecfire GmbH - logotyp - Brandsläckning

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR, LEVERANS- OCH MONTERINGSVILLKOR

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR, LEVERANS- OCH MONTERINGSVILLKOR

protecfire GmbH, 23556 Lübeck

Status: 13.05.2020

 1. Dessa allmänna affärsvillkor är endast tillämpliga med avseende på:
  1. Fysiska personer och juridiska personer som vid ingåendet av avtalet bedriver kommersiell och/eller oberoende yrkesverksamhet.
  2. Offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga separata tillgångar.

   Dessa allmänna affärs- och monteringsvillkor är tillämpliga om inte andra uttryckliga, skriftliga avtal som är specifika för kontraktet föreligger. I avsaknad av andra uttryckliga, skriftliga avtal som är specifika för avtalet ansvarar protecfire inte för att säkerställa att hård- eller mjukvara i leveransprodukten är kompatibel med kundens befintliga installationsdelar eller för att ge kunden rådgivning i detta avseende eller annat som rör leveransproduktens lämplighet och användbarhet för kunden.
 2. Allmänt
  1. Alla leveranser, tjänster och monteringsarbeten grundar sig inte bara på skriftliga avtal som är specifika för avtalet utan även på dessa allmänna affärsvillkor och monteringsvillkor. Eventuella avvikande och/eller kompletterande inköps-, monteringsvillkor och/eller affärsvillkor från kunden ska inte heller bli en del av avtalet på grund av protecfire:s godkännande av en beställning, såvida inte giltigheten av dessa uttryckligen och skriftligen har godkänts av protecfire. I avsaknad av ett särskilt avtal bekräftas ett avtal genom protecfire:s skriftliga bekräftelse av en beställning.
  2. protecfire förbehåller sig äganderätten och upphovsrätten till prover, uppskattningar, ritningar och liknande information av materiell och immateriell natur, även i elektroniskt format; tredje part får inte ges tillgång till denna information. protecfire är skyldig att inte ge tredje part tillgång till information och handlingar som av kunden betecknas som konfidentiella, såvida inte kunden har kommit överens om annat.
  3. protecfire:s offerter kan ändras. protecfire förbehåller sig rätten att inom rimliga gränser göra tekniska ändringar och avvikelser i form, färg och/eller vikt.
  4. protecfire ingår avtal endast under förutsättning att leveranserna från protecfire:s egna leverantörer är korrekta och punktliga. Detta gäller dock endast om protecfire inte kan lastas för den sena inleveransen eller uteblivna leveransen, och även om det rör sig om kongruenta täcktransaktioner mellan protecfire och protecfire-leverantören. I sådana fall ska kunden omedelbart informeras om att leveransen inte är tillgänglig, och betalningen ska återbetalas utan dröjsmål.
 3. Pris och betalning
  1. I avsaknad av ett särskilt avtal beräknas priserna fritt fabrik, inklusive lastning i fabriken, men exklusive förpackning, transport och lossning. Priserna kompletteras med respektive lagstadgad mervärdesskatt.
  2. I avsaknad av ett särskilt avtal skall betalningen ske utan avdrag till protecfire-kontot.
  3. Kunden har endast rätt att hålla inne betalningar eller kvitta skulder med motkrav om deras motkrav är fastställda på ett obestridligt eller rättsligt giltigt sätt.
  4. Vid betalningsinställelse ska kunden beräkna ränta på den finansiella skulden enligt den räntesats som fastställs i lagen. protecfire förbehåller sig dock rätten att vid behov styrka och hävda högre skador som orsakats av betalningsinställelsen.
 4. Leveranstid, försenad leverans
  1. Leveranstiden fastställs genom avtal mellan avtalsparterna. protecfire:s iakttagande av leveranstiderna förutsätter att alla kommersiella och tekniska frågor har klargjorts mellan avtalsparterna och att kunden har uppfyllt alla sina skyldigheter, t.ex. att han eller hon har uppvisat de officiella intyg och/eller tillstånd som krävs och/eller betalat en deposition. Om detta inte är fallet kommer leveranstiden att förlängas i motsvarande grad. Detta gäller inte om protecfire är ansvarig för förseningen.
  2. För att tidsfristen för leverans ska kunna hållas krävs att varorna levereras korrekt och i tid. Leverantören skall så snart som möjligt meddela alla förseningar som visar sig.
  3. Leveransfristen är uppfylld om leveransprodukten har skickats från protecfire-fabriken senast den dag då tidsfristen löper ut eller om ett meddelande om att varorna är klara för leverans har gjorts. Om det är nödvändigt att genomföra en acceptanskontroll är datumet för acceptanskontrollen - utom vid motiverad vägran att acceptera - slutgiltigt, alternativt ett uttalande som anger att leveransprodukten är klar för acceptanskontrollen.
  4. Om leveransen eller acceptanskontrollen av leveransprodukten försenas av skäl som beror på kunden, ska kunden stå för de kostnader som uppstår på grund av förseningen från och med en månad efter meddelandet om att varorna är klara för avsändning eller acceptanskontroll.
  5. Om leveranstiden inte kan hållas på grund av force majeure, arbetskonflikter eller andra omständigheter som protecfire inte kan råda över, kommer leveranstiden att förlängas i enlighet med detta. protecfire kommer så snart som möjligt att informera kunden om när sådana omständigheter börjar och slutar.
  6. Kunden har möjlighet att frånträda avtalet utan tidsfrist om protecfire inte kan fullgöra tjänsten före riskövergången. Kunden kan dessutom frånträda avtalet om det vid en beställning inte är möjligt att genomföra en del av leveransen och om kunden har ett berättigat intresse av att vägra den partiella leveransen. Om detta inte är fallet ska kunden betala det avtalspris som tilldelats delleveransen. Detsamma gäller vid oförmåga hos protecfire. Punkt 7.2 gäller också. Om denna oförmåga eller oförmåga uppstår under förseningen med att ta emot leveransen eller om kunden är ensam eller huvudansvarig för dessa omständigheter, förblir kunden skyldig att verkställa betalningen av det värdefulla vederlaget.
  7. Om protecfire brister och kunden därför drabbas av skada har kunden rätt att kräva en schablonbetalning för att kompensera för bristen. För varje hel vecka av förseningen uppgår detta till 0,5 %, totalt dock högst 5 % av värdet på den särskilda del av den totala leveransen som på grund av förseningen inte kan användas vid rätt tidpunkt eller på de villkor som anges i avtalet. Om kunden - med beaktande av lagstadgade undantag - protecfire efter förfallodagen fastställer en lämplig tidsfrist för att tillhandahålla en tjänst och om tidsfristen inte iakttas, har kunden rätt att frånträda avtalet inom ramen för de rättsliga direktiven. Eventuella ytterligare anspråk till följd av försenad leverans avgörs uteslutande i enlighet med punkt 7 i dessa villkor.
 5. Överföring av risk, acceptanskontroll
  1. Risken övergår till kunden när leveransprodukten har lämnat fabriken och även när delleveranser genomförs eller när protecfire har tagit på sig andra tjänster, t.ex. fraktkostnader eller leverans och montering. Om en kontroll måste utföras är detta avgörande för riskövergången. Kontrollen ska utföras omedelbart vid tidpunkten för acceptanskontrollen, alternativt efter det att protecfire meddelat att leveransprodukten är klar för acceptanskontrollen. Kunden får inte vägra att acceptera om det inte finns en betydande brist.
  2. Om leveransen eller acceptanskontrollen försenas eller inte genomförs på grund av omständigheter som inte kan tillskrivas protecfire, övergår risken till kunden från och med dagen för meddelandet om att varorna är redo för leverans eller acceptanskontrollen. protecfire är skyldig att teckna försäkringar på kundens bekostnad om så krävs.
  3. Delvisa leveranser är tillåtna om det är rimligt för kunden.
 6. Förbehåll för äganderätt
  1. protecfire förbehåller sig rätten att äga den levererade produkten tills alla betalningar som härrör från leveransavtalet har mottagits och alla utestående krav som härrör från den pågående affärsrelationen har uppfyllts. Eventuella underhålls- och/eller inspektionsarbeten som krävs måste regelbundet utföras av kunden på egen bekostnad och kunden måste behandla leveransprodukten med vederbörlig omsorg och uppmärksamhet.
  2. Kunden har rätt att sälja den levererade produkten i den normala affärsverksamheten, men har inte rätt att pantsätta eller överföra äganderätten till den till tredje part för att ställa säkerhet. Kunden ska då till protecfire överlåta alla betalningar till ett belopp motsvarande fakturans värde som kunden har fått genom försäljning av leveransprodukterna till tredje man. protecfire övertar härmed överlåtelsen. Enligt denna överlåtelse förblir kunden inledningsvis behörig att inkassera betalningen. protecfire förbehåller sig dock rätten att själv inkassera betalningen så snart kunden inte i vederbörlig ordning fullgör sina betalningsförpliktelser gentemot protecfire och hamnar i dröjsmål.
  3. All bearbetning och/eller behandling av kunden utförs alltid endast i protecfire:s namn och för protecfire:s räkning fram till dess att alla utestående betalningar från protecfire till kunden har betalats, varvid kundens eventuella ansvar som härrör från eller grundar sig på sådan bearbetning och/eller behandling i rättsförhållandet med eventuella deltagande tredje parter uteslutande ligger hos kunden, där det är juridiskt möjligt att utesluta varje direkt ansvar från protecfire:s sida. Om bearbetningen sker med hjälp av föremål som inte tillhör protecfire, förvärvar protecfire delägarskap i det nya föremålet i ett förhållande som motsvarar värdet av den av protecfire levererade leveransprodukten i förhållande till de övriga bearbetade produkterna. Detsamma gäller om leveransprodukten blandas med andra produkter som inte tillhör protecfire.
  4. protecfire har rätt att försäkra leveransprodukten på kundens bekostnad mot stöld, brott, brand, vatten och andra skador, om inte kunden själv kan styrka att försäkringen har tecknats.
  5. Kunden får inte pantsätta leveransprodukten eller överlåta äganderätten till den för att ställa säkerhet. Eventuella beslag och förverkande eller andra förelägganden från tredje part ska kunden omedelbart anmäla till protecfire. Detsamma gäller vid byte av äganderätt till varorna samt vid byte av hemvist och kundens säte för verksamheten.
  6. Om kunden bryter mot avtalet, särskilt vid betalningsinställelse, har protecfire rätt att återta leveransprodukten efter att betalningsinställelsen har inträffat och kunden är skyldig att överlämna den.
  7. På grundval av förbehållet för äganderätten kan protecfire endast kräva tillbaka den levererade produkten om protecfire i förväg har dragit sig ur avtalet.
  8. Begäran om att inleda ett insolvensförfarande ger protecfire rätt att frånträda avtalet och kräva omedelbar återlämning av den levererade produkten.
 7. Garanti och reklamationer för fel
  1. Garantitiden är ett år från leveransen för nya och begagnade föremål. Detta gäller inte om kunden inte har meddelat protecfire om det uppenbara felet i tid (enligt 6.2 i denna bestämmelse).
  2. Kunden ska skriftligen anmäla uppenbara fel inom två veckor efter mottagandet av varan, annars är det uteslutet att göra anspråk på skadestånd enligt garantin. Kunden bär dock den fulla bevisbördan för alla krav på anspråk, särskilt för själva felet, för tidpunkten för fastställande av felet och för att felanmälan gjorts i rätt tid.
  3. protecfire kompenserar för fel på varor genom förbättring eller utbyte, initialt efter protecfire:s gottfinnande.
  4. Om kunden väljer att frånträda avtalet på grund av ett fel i äganderätten eller kvaliteten efter ett misslyckat försök att avhjälpa felet, har han inte rätt till några ytterligare skadeståndskrav i samband med felet. Detta gäller inte om skadan är en följd av: uppsåtlig och medveten försummelse av skyldigheter från protecfire:s sida, grov vårdslöshet från ägarens/filialavdelningens/den lagliga företrädarens eller verkställande direktörens sida, skada på liv, kropp och hälsa på grund av vårdslöshet, överträdelse av utfärdade garantiförklaringar, omständigheter på grund av vilka ansvar automatiskt fastställs enligt produktansvarslagen, eller överträdelse av viktiga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser). Dessutom gäller punkt 7 i dessa villkor.

   Om kunden väljer att kräva skadestånd efter ett misslyckat försök att avhjälpa felet ska varorna stanna hos kunden, om detta är rimligt för honom. Skadeståndskravet, i den mån det inte är uteslutet enligt dessa allmänna affärsvillkor, är begränsat till skillnaden mellan inköpspriset och värdet av det defekta föremålet. Detta gäller inte om skadan hänför sig till ett uppsåtligt avtalsbrott från protecfire:s sida.

   För kvalitets- och äganderättsfel i samband med leveransen, med undantag för ytterligare krav - med förbehåll för avsnitt 7 - ger protecfire följande garanti:
  5. Kvalitetsbrister
   1. Alla de delar som till följd av en situation före riskövergången visar sig vara bristfälliga ska förbättras kostnadsfritt eller ersättas utan några brister enligt protecfire:s gottfinnande. protecfire skall omedelbart informeras skriftligen när sådana brister konstateras. Ersatta delar blir protecfire:s egendom.
   2. Inom ramen för de rättsliga direktiven har kunden rätt att frånträda avtalet om protecfire - med beaktande av lagstadgade undantag - helt enkelt låter en motsvarande tidsfrist löpa ut som fastställts för att förbättra produkterna eller för att tillhandahålla en ersättningsleverans till följd av en kvalitetsbrist. Om kvalitetsbristen inte är betydande har kunden endast rätt att minska det avtalade priset. Under andra omständigheter finns det ingen rätt att sänka det avtalade priset. Ytterligare krav bestäms enligt punkt 7.2 i dessa villkor.
   3. Inget ansvar tas i synnerhet i följande fall: olämplig eller felaktig användning, felaktig montering eller driftsättning av kunden eller tredje part, naturligt slitage, felaktig eller försumlig behandling, felaktigt underhåll, olämpliga driftsmedel, brister i konstruktionen, olämplig grundläggning, kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påverkan, korrosion, erosion, gropning och skador på tätningar och/eller rörliga delar, i den mån sådana skador är förknippade med kemisk och/eller mekanisk belastning eller de använda delarnas naturliga åldrande - såvida inte leverantören ansvarar för dem.
   4. Om kunden eller en tredje part inte förbättrar produkterna på lämpligt sätt, har protecfire inget ansvar för de konsekvenser som följer av detta. Detsamma gäller för eventuella ändringar av leveransprodukten som görs utan protecfire:s förhandsgodkännande.
  6. Brister i äganderätten
   1. Om användningen av leveransprodukten leder till intrång i kommersiella skyddsrättigheter eller upphovsrätt på nationell nivå, ska protecfire på egen bekostnad för kunden i huvudsak förvärva rätten till fortsatt användning eller ändra leveransprodukten på ett sätt som anses rimligt för kunden, så att skyddsrättigheterna inte längre kränks. Om detta inte är möjligt med hänsyn till ekonomiskt lämpliga villkor eller inom en lämplig tidsperiod har kunden rätt att häva avtalet. Under de angivna förutsättningarna har även protecfire rätt att frånträda avtalet. Dessutom kommer protecfire att befria kunden från obestridda eller rättsligt fastställda krav från de berörda innehavarna av skyddsrättigheterna.
   2. protecfire:s skyldigheter enligt avsnitt 6.6.1 är avslutande med förbehåll för avsnitt 7.4 i händelse av intrång i skyddsrättigheter eller upphovsrätt och är tillämpliga endast om
    1. kunden omedelbart informerar protecfire om eventuella påstådda intrång i skyddsrättigheter eller upphovsrätt,
    2. kunden stöder protecfire på lämpligt sätt i försvaret av de hävdvunna kraven eller tillåter protecfire att genomföra ändringarna i enlighet med avsnitt 6.6.1,
    3. protecfire beslutar om alla försvarsåtgärder som ska vidtas, inklusive förlikningar utanför domstol,
    4. äganderättsbristen inte grundar sig på en instruktion från kunden, och
    5. Den rättsliga överträdelsen är inte orsakad av att kunden har ändrat leveransprodukten utan vederbörlig behörighet eller använt den på ett sätt som inte har avtalats inom ramen för avtalet.
 8. Ansvar för protecfire, undantag från ansvar
  1. Om kunden inte kan använda den levererade produkten i enlighet med avtalet på grund av att protecfire har underlåtit att agera eller inte agerat korrekt på grund av förslag eller samråd som gjorts före eller efter avtalets ingående eller på grund av att andra kompletterande avtalsförpliktelser, särskilt instruktioner för drift och underhåll av den levererade produkten, har åsidosatts, gäller bestämmelserna i punkterna 6 och 7.4 i enlighet med detta, med uteslutande av ytterligare krav från kundens sida.
  2. Efter samråd med protecfire måste kunden ge den tid och möjlighet som krävs för att genomföra alla de förbättringar och ersättningsleveranser som protecfire anser vara nödvändiga, annars befrias protecfire från ansvar för de konsekvenser som följer av detta. Endast i allvarliga fall där driftsäkerheten är hotad eller för att skydda sig mot alltför stora skador, där protecfire omedelbart ska informeras, har kunden rätt att själv eller med hjälp av tredje part avhjälpa bristen och kräva ersättning av protecfire för de kostnader som uppstått.
  3. Av de direkta kostnaderna för de utförda förbättringarna eller ersättningsleveransen ska protecfire stå för kostnaderna för ersättningsdelen inklusive frakt om klagomålet visar sig vara berättigat. protecfire ska också stå för kostnaderna för borttagning och installation samt kostnaderna för nödvändig tillhandahållande av montörer och supportteam, inklusive resekostnader, inom ramen för vad som är nödvändigt och i den mån förbättringen inte är oskälig för protecfire.
  4. För skador som inte har uppstått direkt på själva leveransen och/eller monteringsprodukten tar protecfire ansvar - oavsett rättsliga skäl - endast i följande fall enligt följande villkor:
   1. avsikt,
   2. grov vårdslöshet från ägarens/filialavdelningens eller ledningens sida,
   3. skada på liv, kropp och hälsa till följd av vårdslöshet,
   4. Brister som protecfire har dolt på ett illvilligt sätt eller som protecfire har garanterat att de inte skulle existera,
   5. Brister i leveransprodukten, i den mån ansvaret enligt produktansvarslagstiftningen gäller för person- och sakskador på privat använda föremål, men vid klandervärt åsidosättande av grundläggande avtalsförpliktelser ska protecfire - även vid grov vårdslöshet hos icke verkställande personer och vid obetydlig vårdslöshet - vid klandervärt åsidosättande av viktiga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser) i dessa fall endast ansvara för den skada som bedöms ligga inom ramen för avtalet och som rimligen kan förutses.
  5. Om inte protecfire:s obligatoriska rättsliga ansvar är föreskrivet, gäller inte detta ansvar för protecfire om kunden bryter mot senare nämnda skyldigheter. Funktionsförmågan hos de anläggningar som levereras av protecfire måste kontrolleras regelbundet med de tidsintervall som anges i arbetsjournalen och enligt den angivna metoden. Dessa kontrollförfaranden, t.ex. aktivering av släckningssystem eller fel på anläggningen och/eller andra tekniska händelser, ska omedelbart registreras i arbetets loggbok med angivande av exakt tidpunkt. Om kunden inte bryter mot bestämmelserna, är alla krav från kundens sida - trots och med förbehåll för villkoren i punkt 7.4 - uteslutna om skadan eller händelsen är förknippad med sådana omständigheter som är kopplade till eller kan kopplas till en rutinmässig kontroll av leveransprodukten och dokumentation av specifika tekniska händelser som måste dokumenteras.
  6. Följande gäller för allt skadeståndsansvar från protecfire:s sida: protecfire har en ansvarsförsäkring. Så länge och i den mån som detta försäkringsavtal täcker (även i fråga om det aktuella försäkringsbeloppet) den risk för skador som anses ligga inom ramen för avtalet (även i fråga om nivån) är protecfire:s ansvar - med beaktande av de typiska bestämmelserna i punkt 7 - begränsat till prestationer som följer av försäkringsavtalet. Om ansvarsförsäkraren är befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet på grund av orsaker som rör protecfire, skall protecfire ge subsidiärt ansvar, men detta kommer att omfattas av de begränsningar som anges ovan, särskilt punkt 7.4.
 9. Användning av programvara
  Följande villkor gäller utöver ovanstående villkor:
  1. Om programvara ingår i leveransen har kunden en icke-exklusiv rätt att använda den levererade programvaran tillsammans med tillhörande dokumentation. Programvaran tillhandahålls för användning med den specifika leveransprodukten. Det är förbjudet att använda programvaran på mer än ett system.
  2. Kunden får endast kopiera, ändra, översätta eller konvertera programvaran från objektkod till källkod inom lagligt tillåtna ramar (§§ 69 a. ff. UrhG [upphovsrättslagen]). Kunden är skyldig att inte avlägsna hänvisningar till tillverkaren - i synnerhet upphovsrättssymboler - och att inte ändra dem utan protecfire:s uttryckliga förhandsgodkännande.
  3. Alla andra rättigheter till programvaran och dokumentationen inklusive kopior tillhör protecfire eller programvaruleverantören. Det är inte tillåtet att bevilja underlicenser.
 10. Förutsättningar för montering
  Utöver ovanstående villkor gäller även följande villkor
  1. Pris för montering
   1. Monteringspriset beräknas per tid i enlighet med protecfire:s vid den tidpunkten gällande monteringspriser, om inte ett fast pris uttryckligen har avtalats.
   2. I de överenskomna beloppen ingår inte mervärdesskatt, som också ska betalas till protecfire i enlighet med lagstadgad nivå.
  2. Samarbete med kunden
   1. Kunden måste på egen bekostnad stödja monteringspersonalen under monteringsprocessen.
   2. Kunden måste vidta de särskilda åtgärder som krävs för att säkerställa skyddet av personer och materiella tillgångar på monteringsplatsen. Kunden ska också informera chefen för monteringsgruppen om eventuella särskilda säkerhetsdirektiv som gäller, om dessa är av betydelse för monteringspersonalen. Beställaren ska informera monteringsentreprenören om eventuella överträdelser av sådana säkerhetsdirektiv som begås av monteringspersonalen. Vid allvarliga överträdelser har beställaren rätt att vägra den felande parten tillträde till monteringsplatsen efter samråd med chefen för monteringsgruppen.
  3. Tekniskt stöd som tillhandahålls av kunden
   1. Kunden är skyldig att på egen bekostnad tillhandahålla tekniskt stöd, i synnerhet:
    1. Att tillhandahålla det nödvändiga och lämpliga stödteamet (växlingsmyndighet, övervakare) i erforderligt antal för monteringsprocessen och under erforderlig tidsperiod; stödteamet måste följa de instruktioner som ges av chefen för monteringsgruppen. protecfire ska inte ta något ansvar för stödteamet. Om supportteamet orsakar ett problem eller en skada till följd av de instruktioner som tillhandahållits av chefen för monteringsgruppen, ska avsnitt 7 och 8 tillämpas.
    2. Att utföra allt ställningsarbete, inklusive anskaffning av nödvändigt byggmaterial.
    3. tillhandahålla nödvändig utrustning och tunga verktyg (t.ex. lyftverktyg, kompressorer).
    4. att tillhandahålla uppvärmning, belysning, el, vatten och nödvändiga anslutningar.
    5. Att tillhandahålla nödvändiga, torra och låsbara utrymmen för förvaring av monteringsarbetarnas verktyg.
    6. för att transportera monteringsdelarna till monteringsplatsen, för att skydda monteringsplatsen och materialet mot skador av alla slag, för att rengöra monteringsplatsen.
    7. Att tillhandahålla lämpliga och säkra uppehålls- och arbetsrum (med uppvärmning, belysning, tvätt- och sanitetsmöjligheter) samt första hjälpen för församlingspersonalen.
    8. tillhandahålla material och utföra alla andra aktiviteter som krävs för att reglera den produkt som skall monteras och för att genomföra en provning enligt avtalsvillkoren.
   2. Det tekniska stöd som kunden tillhandahåller ska säkerställa att monteringen kan påbörjas omedelbart efter monteringspersonalens ankomst och att den kan genomföras utan dröjsmål fram till den punkt där kunden godkänner den. Kunden skall vid lämplig tidpunkt tillhandahålla särskilda utrymmen eller instruktioner för protecfire där så krävs.
   3. Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter har protecfire efter att ha fastställt en tidsfrist rätt men inte skyldighet att utföra de aktiviteter som kunden är skyldig att utföra, i kundens ställe och till kundens kostnad. Dessutom förbehåller sig protecfire rätten till eventuella rättsliga rättigheter och krav.
   4. System för gnistdetektering och/eller släckning är komponenter i de skyddade installationerna och/eller den tekniska utrustningen; de är inte och blir inte heller en del av byggnaden när de installeras.
  4. Tidsfrist för församlingen, försening av församlingen.
   1. Tidsfristen för monteringen anses vara uppfylld om monteringen vid tidsfristens utgång är klar för mottagningskontroll av kunden, om en provning ska utföras enligt avtalsvillkoren.
   2. Om monteringen försenas på grund av åtgärder i samband med arbetskonflikter, särskilt strejker och lockouter, och på grund av omständigheter utanför protecfire:s kontroll, ska en lämplig förlängning av monteringsfristen träda i kraft om det visas att sådana problem påverkar slutförandet av monteringen på ett betydande sätt; detta gäller även om sådana omständigheter inträffar efter det att protecfire har varit i dröjsmål.
   3. Om kunden drabbas av skada till följd av protecfire:s försummelse har kunden rätt att kräva en schablonbetalning som kompensation för försummelsen. För varje hel veckas försening uppgår detta till totalt 0,5 %, dock högst 5 % av monteringspriset för den särskilda del av anläggningen som ska monteras av monteringsentreprenören och som på grund av förseningen inte kan utnyttjas vid rätt tidpunkt.

    Om kunden - med beaktande av de undantag som anges i lagen - efter förfallodagen ger protecfire en lämplig tidsfrist för att tillhandahålla en tjänst och om tidsfristen inte respekteras, har kunden rätt att frånträda avtalet inom ramen för de rättsliga direktiven.

    Ytterligare krav som uppstår på grund av försummelse avgörs uteslutande i enlighet med punkt 7.4 i dessa villkor.
  5. Inspektion/officiellt godkännande
   1. Kunden är skyldig att inspektera monteringen så snart kunden har informerats om att den är färdig och en provning av den monterade produkten enligt avtalsvillkoren har ägt rum. Om monteringen visar sig inte vara inom ramen för avtalet är protecfire skyldig att åtgärda bristen. Detta gäller inte om bristen inte är betydande för kundens intressen eller om den grundar sig på en situation som beror på kunden. Om bristen inte är betydande kan kunden inte vägra att godkänna det officiella godkännandet.
   2. Om acceptanskontrollen försenas utan att protecfire kan råka illa ut, anses det officiella godkännandet ha ägt rum efter en period på två veckor efter det att monteringen har slutförts.
   3. Det officiella godkännandet befriar protecfire från allt ansvar för kännbara brister, såvida inte kunden har förbehållit sig rätten att hävda en specifik brist.
  6. Garantianspråk
   1. Vid officiellt godkännande av monteringen ska protecfire ta ansvar för brister i monteringen med undantag för alla andra krav från kunden, utan hinder av punkt 9.6.5 nedan och avsnitt 7.4, så att det är kundens ansvar att åtgärda dessa brister. Kunden måste omedelbart informera protecfire om alla brister som har upptäckts.
   2. protecfire ska inte hållas ansvarig om bristen inte är betydande för kundens intressen eller om den grundar sig på en situation som kan tillskrivas kunden.
   3. För ändringar eller driftsättning som utförs av kunden eller tredje part i strid med vederbörligt förfarande utan tillstånd från protecfire, kan protecfire inte hållas ansvarig för de konsekvenser som följer därav. Endast i allvarliga fall av risk för driftsäkerheten och i syfte att försvara sig mot alltför stora skador, där protecfire omedelbart ska informeras, eller om protecfire har låtit en lämplig tidsfrist löpa ut som kunden har fastställt för att åtgärda en brist, har kunden rätt att själv åtgärda bristen eller anlita tredje part för att göra det och har också rätt att kräva ersättning av protecfire för de kostnader som uppstått.
   4. Av de direkta kostnader som uppstår till följd av att en brist har åtgärdats ska protecfire stå för kostnaderna för ersättningsdelen, inklusive frakt, om klagomålet visar sig vara berättigat. protecfire ska också stå för kostnaderna för borttagning och installation samt kostnaderna för nödvändig tillhandahållande av montörer och supportteam, inklusive resekostnader, såvida inte detta utgör en oproportionerligt stor ekonomisk börda för protecfire.
   5. Om protecfire - med beaktande av de undantag som föreskrivs i lagen - helt enkelt låter en lämplig tidsfrist som fastställts för att avhjälpa bristen löpa ut, har kunden inom ramen för de rättsliga direktiven rätt till prisavdrag. Kundens rätt till prisavdrag gäller även i andra fall där bristerna inte har åtgärdats. Endast om det kan visas att monteringen trots prisnedsättningen inte är av intresse för kunden, har kunden möjlighet att frånträda avtalet.
  7. Ersättning från kunden
   Om apparater eller verktyg som levererats av protecfire utan att protecfire gjort sig skyldig till detta skadas på monteringsplatsen eller om de förloras utan att protecfire gjort sig skyldig till detta, är kunden skyldig att ersätta dessa skador. Skador som orsakas av normalt slitage är uteslutna.
 11. Lagstadgad begränsning
  1. Alla anspråk som kunden gör - oavsett rättslig orsak - preskriberas efter 12 månader. De lagstadgade tidsfristerna gäller för krav på ersättning enligt punkterna 7.4.1-7.4.5. De gäller också för brister i en konstruktion eller för leveransprodukter som har använts enligt sitt vanliga användningssätt för en konstruktion och som har orsakat bristen i nämnda konstruktion.
 12. Tillämplig lag, behörig domstol
  1. För alla rättsliga förhållanden mellan protecfire och kunden gäller uteslutande Förbundsrepubliken Tysklands lag som är avgörande för rättsliga förhållanden mellan parter inom landet; bestämmelserna i FN:s inköpslag är inte tillämpliga.
  2. Behörig domstol är den domstol som är behörig för protecfire:s säte. protecfire har dock rätt att om de så önskar väcka talan vid den domstol som är behörig i det område där kunden har sitt huvudkontor.