protecfire GmbH - logo - tłumienie ognia

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Biuro przetwarzania danych

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lubeka, tel : + +49 (0) 451 399 61-10, Fax: +49 (0) 451 399 61-20, Mail: info@protecfire.de Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych Pan Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, tel. +49 (0) 5503-9159648, Mail: sorge@datcon.de.

Ramy przetwarzania

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych
o Niezamówieni kandydaci: dane podstawowe (np. treść CV, kontakty, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności)
o Pracownicy: dane podstawowe (np. treść CV, kontakt, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności), dane dotyczące umów i rozliczeń, dane logowania systemów informatycznych (np. firewall, logi serwerów), dane osobowe dotyczące wizerunku/wideo na prezentacjach firmowych
o Klienci: Dane kontraktowe, dane główne, dane bilingowe, zamówione usługi.
o Zainteresowane strony; Dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Dostawcy: Dane dotyczące umów, dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Uczestnicy wideokonferencji (np.
"Zespoły MS"): imię, nazwisko, adres e-mail, temat
w stosownych przypadkach, adresy IP uczestników, pliki MP4 z nagraniami wideo, audio i prezentacji (w

przypadku nagrań opcjonalnych), informacje o numerze połączenia przychodzącego i wychodzącego (w przypadku wybierania telefonicznego), zawartość historii czatu.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

-Cele, dla których dane osobowe mają być przetwarzane

o Wnioskodawcy niezamówieni: badania wniosku

o Pracownicy: przetwarzanie wszystkich niezbędnych i wymaganych środków w ramach stosunku pracy, zapewnienie jak najbardziej bezproblemowego działania, marketing (dane wizerunkowe/wideo na stronie internetowej i/lub innych platformach internetowych, motywacja pracowników przy wprowadzaniu nowych pracowników na np. "tablicy ogłoszeń")

o Klienci: Realizacja umów

o Zainteresowane strony: Wymiana informacji.

o Dostawcy: Usługi, zamówienia

o Uczestnicy wideokonferencji (np.

"zespoły MS"): spotkania online, konferencje telefoniczne, wideokonferencje.

- Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z art. 6 para. 1

(W zależności od przetwarzania danych nie każda podstawa prawna ma zastosowanie).

o Niezamówieni wnioskodawcy: wykonanie umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach.

o Pracownicy: realizacja umowy lub w celu realizacji działań poprzedzających umowę,

zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach, spełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Klienci: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, wypełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Zainteresowane strony: kontrahenta w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów.

o Dostawcy: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, spełnienie obowiązku prawnego.

o Uczestnicy wideokonferencji (np. "zespoły MS ): zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów, zgoda na przetwarzanie.

-Czas przechowywania danych osobowych (w zależności od celu i grupy docelowej) -Czas trwania umowy, prawne ograniczenia czasowe, wycofanie zgody (w razie potrzeby), sprzeciw wobec danych

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

przetwarzanie, czas trwania spotkania online.
- Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 (1) i (4) GDPR. Ujawnienie, źródło i odniesienie zagraniczne
- Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (w zależności od grupy docelowej)
o Podstawowi odbiorcy: doradcy podatkowi, użytek wewnętrzny (np. HR, IT), urzędy, banki, firmy ubezpieczeniowe
o Własni pracownicy: dla danych wizerunkowych (dostawca, agencja marketingowa, fotograf)
o Klienci i pracownicy klientów: Podwykonawcy i kooperanci (jeśli jest to uregulowane w umowie lub wyjaśnione).
o Uczestnicy wideokonferencji: uczestnicy, dostawcy
- Źródło pozyskania: bezpośrednio / przez klienta

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską (UE) z zasady nie ma miejsca, ponieważ ograniczyliśmy nasze podstawowe miejsce przechowywania danych do centrów danych w Unii Europejskiej. Nie możemy jednak wykluczyć, że kierowanie danych z niektórych aplikacji odbywa się przez serwery internetowe, które znajdują się poza UE. Może to mieć miejsce w szczególności wtedy, gdy np. uczestnicy "spotkań online" znajdują się w państwie trzecim.

Istnieje również ryzyko, że ze względu na jurysdykcję USA, władze amerykańskie mogą przeglądać i przetwarzać Państwa dane w celu kontroli lub monitorowania. Może to również nastąpić bez żadnych dalszych środków prawnych.
Dane te są jednak szyfrowane podczas transportu przez internet i w ten sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Może to dotyczyć następujących aplikacji: MS Teams.

Udział w spotkaniu online (np. MS-Teams)

Udział w takim wydarzeniu jest dobrowolny. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych (w tym przekazywanie danych US). W każdej chwili można zdecydować, czy chce się przekazywać zdjęcia i/lub dźwięk podczas wydarzenia. Jeśli i w zakresie, w jakim aktywnie się na to zdecyduje, zgoda ta obejmuje również to, że specjalne kategorie danych osobowych (np. osoby noszące okulary, sztywne kończyny, Informacja o ochronie danych zgodnie z Art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą, zaburzenia mowy, osoby noszące symbole religijne) mogą być przekazywane i przetwarzane. Uczestnictwo oznacza również zgodę na ewentualne nagrywanie i ewentualnie rozpowszechnianie wydarzenia. Obie te kwestie zostaną podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych w ramach spotkania online:

- W zakresie, w jakim przetwarzane są dane osobowe pracowników firmy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 26 BDSG.

- Jeśli w związku z korzystaniem z oprogramowania do wideokonferencji dane osobowe nie są wymagane do nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku pracy, ale mimo to stanowią elementarny składnik korzystania z oprogramowania do wideokonferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) f) DSGVO. W tych przypadkach nasz interes polega na skutecznej realizacji "spotkań online".

- W przeciwnym razie podstawą prawną przetwarzania danych przy prowadzeniu "spotkań online" jest Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO, o ile spotkania są prowadzone w ramach stosunków umownych.

- Jeśli nie ma stosunku umownego, podstawą prawną jest Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Również w tym przypadku nasz interes polega na skutecznym prowadzeniu "spotkań online".

Prawa osób, których dane dotyczą

- Na podstawie art.. 7 Para. 3 GDPR, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;

- Masz prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 15 GDPR.

Zgodnie z art. 16 GDPR, masz prawo do żądania poprawienia bez zbędnej zwłoki niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas

- Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w ramach

Art. 17 GDPR, pod warunkiem, że nie istnieją inne powody, takie jak spełnienie obowiązku prawnego lub obrona roszczeń prawnych.

- Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 GDPR.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 7. Paragraf 3 GDPR, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 3 21 GDPR, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

- Administrator powiadamia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania na mocy art. 19 GDPR.

- Na mocy art. 20 GDPR mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi.

- Masz prawo, zgodnie z art. 22, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje dotyczące Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

- Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 GDPR.
Organ nadzorczy Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, telefon: 04 31/988-12 00, faks: 04 31/988-12 23, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de, strona główna: http://www.datenschutzzentrum.de Organy nadzorcze wszystkich krajów związkowych: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

PF - Lubeka - IP MA+Kunden
 
 

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Biuro przetwarzania danych

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lubeka, tel : + +49 (0) 451 399 61-10, Fax: +49 (0) 451 399 61-20, Mail: info@protecfire.de Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych Pan Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, tel. +49 (0) 5503-9159648, Mail: sorge@datcon.de.

Ramy przetwarzania

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych
o Niezamówieni kandydaci: dane podstawowe (np. treść CV, kontakty, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności)
o Pracownicy: dane podstawowe (np. treść CV, kontakt, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności), dane dotyczące umów i rozliczeń, dane logowania systemów informatycznych (np. firewall, logi serwerów), dane osobowe dotyczące wizerunku/wideo na prezentacjach firmowych
o Klienci: Dane kontraktowe, dane główne, dane bilingowe, zamówione usługi.
o Zainteresowane strony; Dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Dostawcy: Dane dotyczące umów, dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Uczestnicy wideokonferencji (np.
"Zespoły MS"): imię, nazwisko, adres e-mail, temat
w stosownych przypadkach, adresy IP uczestników, pliki MP4 z nagraniami wideo, audio i prezentacji (w

przypadku nagrań opcjonalnych), informacje o numerze połączenia przychodzącego i wychodzącego (w przypadku wybierania telefonicznego), zawartość historii czatu.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

-Cele, dla których dane osobowe mają być przetwarzane

o Wnioskodawcy niezamówieni: badania wniosku

o Pracownicy: przetwarzanie wszystkich niezbędnych i wymaganych środków w ramach stosunku pracy, zapewnienie jak najbardziej bezproblemowego działania, marketing (dane wizerunkowe/wideo na stronie internetowej i/lub innych platformach internetowych, motywacja pracowników przy wprowadzaniu nowych pracowników na np. "tablicy ogłoszeń")

o Klienci: Realizacja umów

o Zainteresowane strony: Wymiana informacji.

o Dostawcy: Usługi, zamówienia

o Uczestnicy wideokonferencji (np.

"zespoły MS"): spotkania online, konferencje telefoniczne, wideokonferencje.

- Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z art. 6 para. 1

(W zależności od przetwarzania danych nie każda podstawa prawna ma zastosowanie).

o Niezamówieni wnioskodawcy: wykonanie umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach.

o Pracownicy: realizacja umowy lub w celu realizacji działań poprzedzających umowę,

zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach, spełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Klienci: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, wypełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Zainteresowane strony: kontrahenta w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów.

o Dostawcy: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, spełnienie obowiązku prawnego.

o Uczestnicy wideokonferencji (np. "zespoły MS ): zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów, zgoda na przetwarzanie.

-Czas przechowywania danych osobowych (w zależności od celu i grupy docelowej) -Czas trwania umowy, prawne ograniczenia czasowe, wycofanie zgody (w razie potrzeby), sprzeciw wobec danych

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

przetwarzanie, czas trwania spotkania online.
- Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 (1) i (4) GDPR. Ujawnienie, źródło i odniesienie zagraniczne
- Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (w zależności od grupy docelowej)
o Podstawowi odbiorcy: doradcy podatkowi, użytek wewnętrzny (np. HR, IT), urzędy, banki, firmy ubezpieczeniowe
o Własni pracownicy: dla danych wizerunkowych (dostawca, agencja marketingowa, fotograf)
o Klienci i pracownicy klientów: Podwykonawcy i kooperanci (jeśli jest to uregulowane w umowie lub wyjaśnione).
o Uczestnicy wideokonferencji: uczestnicy, dostawcy
- Źródło pozyskania: bezpośrednio / przez klienta

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską (UE) z zasady nie ma miejsca, ponieważ ograniczyliśmy nasze podstawowe miejsce przechowywania danych do centrów danych w Unii Europejskiej. Nie możemy jednak wykluczyć, że kierowanie danych z niektórych aplikacji odbywa się przez serwery internetowe, które znajdują się poza UE. Może to mieć miejsce w szczególności wtedy, gdy np. uczestnicy "spotkań online" znajdują się w państwie trzecim.

Istnieje również ryzyko, że ze względu na jurysdykcję USA, władze amerykańskie mogą przeglądać i przetwarzać Państwa dane w celu kontroli lub monitorowania. Może to również nastąpić bez żadnych dalszych środków prawnych.
Dane te są jednak szyfrowane podczas transportu przez internet i w ten sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Może to dotyczyć następujących aplikacji: MS Teams.

Udział w spotkaniu online (np. MS-Teams)

Udział w takim wydarzeniu jest dobrowolny. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych (w tym przekazywanie danych US). W każdej chwili można zdecydować, czy chce się przekazywać zdjęcia i/lub dźwięk podczas wydarzenia. Jeśli i w zakresie, w jakim aktywnie się na to zdecyduje, zgoda ta obejmuje również to, że specjalne kategorie danych osobowych (np. osoby noszące okulary, sztywne kończyny, Informacja o ochronie danych zgodnie z Art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą, zaburzenia mowy, osoby noszące symbole religijne) mogą być przekazywane i przetwarzane. Uczestnictwo oznacza również zgodę na ewentualne nagrywanie i ewentualnie rozpowszechnianie wydarzenia. Obie te kwestie zostaną podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych w ramach spotkania online:

- W zakresie, w jakim przetwarzane są dane osobowe pracowników firmy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 26 BDSG.

- Jeśli w związku z korzystaniem z oprogramowania do wideokonferencji dane osobowe nie są wymagane do nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku pracy, ale mimo to stanowią elementarny składnik korzystania z oprogramowania do wideokonferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) f) DSGVO. W tych przypadkach nasz interes polega na skutecznej realizacji "spotkań online".

- W przeciwnym razie podstawą prawną przetwarzania danych przy prowadzeniu "spotkań online" jest Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO, o ile spotkania są prowadzone w ramach stosunków umownych.

- Jeśli nie ma stosunku umownego, podstawą prawną jest Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Również w tym przypadku nasz interes polega na skutecznym prowadzeniu "spotkań online".

Prawa osób, których dane dotyczą

- Na podstawie art.. 7 Para. 3 GDPR, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;

- Masz prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 15 GDPR.

Zgodnie z art. 16 GDPR, masz prawo do żądania poprawienia bez zbędnej zwłoki niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas

- Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w ramach

Art. 17 GDPR, pod warunkiem, że nie istnieją inne powody, takie jak spełnienie obowiązku prawnego lub obrona roszczeń prawnych.

- Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 GDPR.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 7. Paragraf 3 GDPR, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 3 21 GDPR, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

- Administrator powiadamia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania na mocy art. 19 GDPR.

- Na mocy art. 20 GDPR mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi.

- Masz prawo, zgodnie z art. 22, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje dotyczące Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

- Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 GDPR.
Organ nadzorczy Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, telefon: 04 31/988-12 00, faks: 04 31/988-12 23, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de, strona główna: http://www.datenschutzzentrum.de Organy nadzorcze wszystkich krajów związkowych: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

PF - Lubeka - IP MA+Kunden
 
 

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Biuro przetwarzania danych

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lubeka, tel : + +49 (0) 451 399 61-10, Fax: +49 (0) 451 399 61-20, Mail: info@protecfire.de Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych Pan Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, tel. +49 (0) 5503-9159648, Mail: sorge@datcon.de.

Ramy przetwarzania

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych
o Niezamówieni kandydaci: dane podstawowe (np. treść CV, kontakty, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności)
o Pracownicy: dane podstawowe (np. treść CV, kontakt, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności), dane dotyczące umów i rozliczeń, dane logowania systemów informatycznych (np. firewall, logi serwerów), dane osobowe dotyczące wizerunku/wideo na prezentacjach firmowych
o Klienci: Dane kontraktowe, dane główne, dane bilingowe, zamówione usługi.
o Zainteresowane strony; Dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Dostawcy: Dane dotyczące umów, dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Uczestnicy wideokonferencji (np.
"Zespoły MS"): imię, nazwisko, adres e-mail, temat
w stosownych przypadkach, adresy IP uczestników, pliki MP4 z nagraniami wideo, audio i prezentacji (w

przypadku nagrań opcjonalnych), informacje o numerze połączenia przychodzącego i wychodzącego (w przypadku wybierania telefonicznego), zawartość historii czatu.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

-Cele, dla których dane osobowe mają być przetwarzane

o Wnioskodawcy niezamówieni: badania wniosku

o Pracownicy: przetwarzanie wszystkich niezbędnych i wymaganych środków w ramach stosunku pracy, zapewnienie jak najbardziej bezproblemowego działania, marketing (dane wizerunkowe/wideo na stronie internetowej i/lub innych platformach internetowych, motywacja pracowników przy wprowadzaniu nowych pracowników na np. "tablicy ogłoszeń")

o Klienci: Realizacja umów

o Zainteresowane strony: Wymiana informacji.

o Dostawcy: Usługi, zamówienia

o Uczestnicy wideokonferencji (np.

"zespoły MS"): spotkania online, konferencje telefoniczne, wideokonferencje.

- Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z art. 6 para. 1

(W zależności od przetwarzania danych nie każda podstawa prawna ma zastosowanie).

o Niezamówieni wnioskodawcy: wykonanie umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach.

o Pracownicy: realizacja umowy lub w celu realizacji działań poprzedzających umowę,

zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach, spełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Klienci: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, wypełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Zainteresowane strony: kontrahenta w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów.

o Dostawcy: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, spełnienie obowiązku prawnego.

o Uczestnicy wideokonferencji (np. "zespoły MS ): zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów, zgoda na przetwarzanie.

-Czas przechowywania danych osobowych (w zależności od celu i grupy docelowej) -Czas trwania umowy, prawne ograniczenia czasowe, wycofanie zgody (w razie potrzeby), sprzeciw wobec danych

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

przetwarzanie, czas trwania spotkania online.
- Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 (1) i (4) GDPR. Ujawnienie, źródło i odniesienie zagraniczne
- Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (w zależności od grupy docelowej)
o Podstawowi odbiorcy: doradcy podatkowi, użytek wewnętrzny (np. HR, IT), urzędy, banki, firmy ubezpieczeniowe
o Własni pracownicy: dla danych wizerunkowych (dostawca, agencja marketingowa, fotograf)
o Klienci i pracownicy klientów: Podwykonawcy i kooperanci (jeśli jest to uregulowane w umowie lub wyjaśnione).
o Uczestnicy wideokonferencji: uczestnicy, dostawcy
- Źródło pozyskania: bezpośrednio / przez klienta

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską (UE) z zasady nie ma miejsca, ponieważ ograniczyliśmy nasze podstawowe miejsce przechowywania danych do centrów danych w Unii Europejskiej. Nie możemy jednak wykluczyć, że kierowanie danych z niektórych aplikacji odbywa się przez serwery internetowe, które znajdują się poza UE. Może to mieć miejsce w szczególności wtedy, gdy np. uczestnicy "spotkań online" znajdują się w państwie trzecim.

Istnieje również ryzyko, że ze względu na jurysdykcję USA, władze amerykańskie mogą przeglądać i przetwarzać Państwa dane w celu kontroli lub monitorowania. Może to również nastąpić bez żadnych dalszych środków prawnych.
Dane te są jednak szyfrowane podczas transportu przez internet i w ten sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Może to dotyczyć następujących aplikacji: MS Teams.

Udział w spotkaniu online (np. MS-Teams)

Udział w takim wydarzeniu jest dobrowolny. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych (w tym przekazywanie danych US). W każdej chwili można zdecydować, czy chce się przekazywać zdjęcia i/lub dźwięk podczas wydarzenia. Jeśli i w zakresie, w jakim aktywnie się na to zdecyduje, zgoda ta obejmuje również to, że specjalne kategorie danych osobowych (np. osoby noszące okulary, sztywne kończyny, Informacja o ochronie danych zgodnie z Art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą, zaburzenia mowy, osoby noszące symbole religijne) mogą być przekazywane i przetwarzane. Uczestnictwo oznacza również zgodę na ewentualne nagrywanie i ewentualnie rozpowszechnianie wydarzenia. Obie te kwestie zostaną podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych w ramach spotkania online:

- W zakresie, w jakim przetwarzane są dane osobowe pracowników firmy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 26 BDSG.

- Jeśli w związku z korzystaniem z oprogramowania do wideokonferencji dane osobowe nie są wymagane do nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku pracy, ale mimo to stanowią elementarny składnik korzystania z oprogramowania do wideokonferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) f) DSGVO. W tych przypadkach nasz interes polega na skutecznej realizacji "spotkań online".

- W przeciwnym razie podstawą prawną przetwarzania danych przy prowadzeniu "spotkań online" jest Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO, o ile spotkania są prowadzone w ramach stosunków umownych.

- Jeśli nie ma stosunku umownego, podstawą prawną jest Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Również w tym przypadku nasz interes polega na skutecznym prowadzeniu "spotkań online".

Prawa osób, których dane dotyczą

- Na podstawie art.. 7 Para. 3 GDPR, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;

- Masz prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 15 GDPR.

Zgodnie z art. 16 GDPR, masz prawo do żądania poprawienia bez zbędnej zwłoki niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas

- Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w ramach

Art. 17 GDPR, pod warunkiem, że nie istnieją inne powody, takie jak spełnienie obowiązku prawnego lub obrona roszczeń prawnych.

- Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 GDPR.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 7. Paragraf 3 GDPR, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 3 21 GDPR, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

- Administrator powiadamia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania na mocy art. 19 GDPR.

- Na mocy art. 20 GDPR mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi.

- Masz prawo, zgodnie z art. 22, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje dotyczące Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

- Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 GDPR.
Organ nadzorczy Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, telefon: 04 31/988-12 00, faks: 04 31/988-12 23, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de, strona główna: http://www.datenschutzzentrum.de Organy nadzorcze wszystkich krajów związkowych: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Polityka dotycząca plików cookie (UE)

 

Gliederung

Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 12-19, 21 DSGVO gegenüber betroffenen Personen

 
 

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Biuro przetwarzania danych

protecfire GmbH, Weidekamp 10, D-23558 Lubeka, tel : + +49 (0) 451 399 61-10, Fax: +49 (0) 451 399 61-20, Mail: info@protecfire.de Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych Pan Andreas Sorge, DatCon GmbH, Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, tel. +49 (0) 5503-9159648, Mail: sorge@datcon.de.

Ramy przetwarzania

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych
o Niezamówieni kandydaci: dane podstawowe (np. treść CV, kontakty, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności)
o Pracownicy: dane podstawowe (np. treść CV, kontakt, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wiedza, umiejętności), dane dotyczące umów i rozliczeń, dane logowania systemów informatycznych (np. firewall, logi serwerów), dane osobowe dotyczące wizerunku/wideo na prezentacjach firmowych
o Klienci: Dane kontraktowe, dane główne, dane bilingowe, zamówione usługi.
o Zainteresowane strony; Dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Dostawcy: Dane dotyczące umów, dane kontaktowe, dane dotyczące przesyłanych treści
o Uczestnicy wideokonferencji (np.
"Zespoły MS"): imię, nazwisko, adres e-mail, temat
w stosownych przypadkach, adresy IP uczestników, pliki MP4 z nagraniami wideo, audio i prezentacji (w

przypadku nagrań opcjonalnych), informacje o numerze połączenia przychodzącego i wychodzącego (w przypadku wybierania telefonicznego), zawartość historii czatu.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

-Cele, dla których dane osobowe mają być przetwarzane

o Wnioskodawcy niezamówieni: badania wniosku

o Pracownicy: przetwarzanie wszystkich niezbędnych i wymaganych środków w ramach stosunku pracy, zapewnienie jak najbardziej bezproblemowego działania, marketing (dane wizerunkowe/wideo na stronie internetowej i/lub innych platformach internetowych, motywacja pracowników przy wprowadzaniu nowych pracowników na np. "tablicy ogłoszeń")

o Klienci: Realizacja umów

o Zainteresowane strony: Wymiana informacji.

o Dostawcy: Usługi, zamówienia

o Uczestnicy wideokonferencji (np.

"zespoły MS"): spotkania online, konferencje telefoniczne, wideokonferencje.

- Podstawa prawna przetwarzania zgodnie z art. 6 para. 1

(W zależności od przetwarzania danych nie każda podstawa prawna ma zastosowanie).

o Niezamówieni wnioskodawcy: wykonanie umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach.

o Pracownicy: realizacja umowy lub w celu realizacji działań poprzedzających umowę,

zgoda na przetwarzanie w stosownych przypadkach, spełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Klienci: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, wypełnienie obowiązku prawnego, ochrona uzasadnionych interesów.

o Zainteresowane strony: kontrahenta w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów.

o Dostawcy: Wypełnienie umowy lub przeprowadzenie działań przedumownych, spełnienie obowiązku prawnego.

o Uczestnicy wideokonferencji (np. "zespoły MS ): zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów, zgoda na przetwarzanie.

-Czas przechowywania danych osobowych (w zależności od celu i grupy docelowej) -Czas trwania umowy, prawne ograniczenia czasowe, wycofanie zgody (w razie potrzeby), sprzeciw wobec danych

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

przetwarzanie, czas trwania spotkania online.
- Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 (1) i (4) GDPR. Ujawnienie, źródło i odniesienie zagraniczne
- Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (w zależności od grupy docelowej)
o Podstawowi odbiorcy: doradcy podatkowi, użytek wewnętrzny (np. HR, IT), urzędy, banki, firmy ubezpieczeniowe
o Własni pracownicy: dla danych wizerunkowych (dostawca, agencja marketingowa, fotograf)
o Klienci i pracownicy klientów: Podwykonawcy i kooperanci (jeśli jest to uregulowane w umowie lub wyjaśnione).
o Uczestnicy wideokonferencji: uczestnicy, dostawcy
- Źródło pozyskania: bezpośrednio / przez klienta

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską (UE) z zasady nie ma miejsca, ponieważ ograniczyliśmy nasze podstawowe miejsce przechowywania danych do centrów danych w Unii Europejskiej. Nie możemy jednak wykluczyć, że kierowanie danych z niektórych aplikacji odbywa się przez serwery internetowe, które znajdują się poza UE. Może to mieć miejsce w szczególności wtedy, gdy np. uczestnicy "spotkań online" znajdują się w państwie trzecim.

Istnieje również ryzyko, że ze względu na jurysdykcję USA, władze amerykańskie mogą przeglądać i przetwarzać Państwa dane w celu kontroli lub monitorowania. Może to również nastąpić bez żadnych dalszych środków prawnych.
Dane te są jednak szyfrowane podczas transportu przez internet i w ten sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Może to dotyczyć następujących aplikacji: MS Teams.

Udział w spotkaniu online (np. MS-Teams)

Udział w takim wydarzeniu jest dobrowolny. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych (w tym przekazywanie danych US). W każdej chwili można zdecydować, czy chce się przekazywać zdjęcia i/lub dźwięk podczas wydarzenia. Jeśli i w zakresie, w jakim aktywnie się na to zdecyduje, zgoda ta obejmuje również to, że specjalne kategorie danych osobowych (np. osoby noszące okulary, sztywne kończyny, Informacja o ochronie danych zgodnie z Art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą, zaburzenia mowy, osoby noszące symbole religijne) mogą być przekazywane i przetwarzane. Uczestnictwo oznacza również zgodę na ewentualne nagrywanie i ewentualnie rozpowszechnianie wydarzenia. Obie te kwestie zostaną podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych w ramach spotkania online:

- W zakresie, w jakim przetwarzane są dane osobowe pracowników firmy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 26 BDSG.

- Jeśli w związku z korzystaniem z oprogramowania do wideokonferencji dane osobowe nie są wymagane do nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku pracy, ale mimo to stanowią elementarny składnik korzystania z oprogramowania do wideokonferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) f) DSGVO. W tych przypadkach nasz interes polega na skutecznej realizacji "spotkań online".

- W przeciwnym razie podstawą prawną przetwarzania danych przy prowadzeniu "spotkań online" jest Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO, o ile spotkania są prowadzone w ramach stosunków umownych.

- Jeśli nie ma stosunku umownego, podstawą prawną jest Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Również w tym przypadku nasz interes polega na skutecznym prowadzeniu "spotkań online".

Prawa osób, których dane dotyczą

- Na podstawie art.. 7 Para. 3 GDPR, mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;

- Masz prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie art. 15 GDPR.

Zgodnie z art. 16 GDPR, masz prawo do żądania poprawienia bez zbędnej zwłoki niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas

- Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w ramach

Art. 17 GDPR, pod warunkiem, że nie istnieją inne powody, takie jak spełnienie obowiązku prawnego lub obrona roszczeń prawnych.

- Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 GDPR.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 7. Paragraf 3 GDPR, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 3 21 GDPR, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 12-19, 21 GDPR wobec osób, których dane dotyczą

- Administrator powiadamia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania na mocy art. 19 GDPR.

- Na mocy art. 20 GDPR mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi.

- Masz prawo, zgodnie z art. 22, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje dotyczące Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

- Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 GDPR.
Organ nadzorczy Schleswig-Holstein
P.0. Box 7116, 24171 Kiel, Holstenstraße98, 24103 Kiel, telefon: 04 31/988-12 00, faks: 04 31/988-12 23, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de, strona główna: http://www.datenschutzzentrum.de Organy nadzorcze wszystkich krajów związkowych: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html