protecfire GmbH - logo - tłumienie ognia

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE, DOSTAWY I MONTAŻU

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE, DOSTAWY I MONTAŻU

protecfire GmbH, 23556 Lubeka

Stan: 13.05.2020

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do:
  1. osoby fizyczne i prawne, które po zawarciu umowy prowadzą działalność handlową i/lub niezależną działalność zawodową oraz
  2. osoby prawne prawa publicznego lub publicznoprawne odrębne składniki majątku.

   Niniejsze ogólne warunki handlowe oraz warunki montażu obowiązują z zastrzeżeniem innych wyraźnych, pisemnych uzgodnień dotyczących umowy. W przypadku braku innych wyraźnych, pisemnych uzgodnień indywidualnych dla umowy, protecfire nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że sprzęt lub oprogramowanie dostarczonego produktu jest kompatybilne z istniejącymi częściami instalacyjnymi klienta, ani za udzielanie konsultacji klientowi w tym zakresie lub jakichkolwiek innych dotyczących przydatności i użyteczności dostarczonego produktu dla klienta.
 2. Ogólne
  1. Wszystkie dostawy, usługi i prace montażowe opierają się nie tylko na pisemnych uzgodnieniach poszczególnych umów, ale również na niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i warunkach montażu. Odmienne i/lub uzupełniające warunki zakupu, montażu i/lub warunki handlowe klienta również nie stają się częścią umowy w związku z przyjęciem zamówienia przez protecfire, chyba że protecfire wyraźnie zgodzi się na piśmie na ich obowiązywanie. W przypadku braku konkretnej umowy, umowa zostaje potwierdzona przez protecfire poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia.
  2. protecfire zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do próbek, kosztorysów, rysunków i podobnych informacji o charakterze materialnym i niematerialnym, również w formie elektronicznej; dostępu do tych informacji nie wolno udzielać osobom trzecim. Firma protecfire jest zobowiązana do nieudostępniania osobom trzecim informacji i dokumentów określonych przez klienta jako poufne, chyba że klient postanowi inaczej.
  3. Oferta protecfire może ulec zmianie. W granicach rozsądku protecfire zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oraz odstępstw w zakresie kształtu, koloru i/lub wagi.
  4. protecfire zawiera umowy wyłącznie pod warunkiem dokładnego i terminowego otrzymania dostawy od własnych dostawców protecfire. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w której opóźnienie dostawy lub jej brak nie wynika z winy protecfire, a także w przypadku zgodnych transakcji pokrywających pomiędzy protecfire a dostawcą protecfire. W takich przypadkach klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności dostawy, a płatność zostanie niezwłocznie zwrócona.
 3. Cena i płatność
  1. W przypadku braku konkretnego porozumienia, ceny są obliczane na podstawie ex-works, w tym załadunku w fabryce, ale z wyłączeniem opakowania, transportu i rozładunku. Do cen doliczany jest odpowiedni ustawowy poziom podatku VAT.
  2. W przypadku braku jakiejkolwiek szczególnej umowy, płatności dokonuje się bez potrącania na konto protecfire.
  3. Klient jest uprawniony do wstrzymania płatności lub potrącenia wierzytelności z roszczeniami wzajemnymi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są ustalone w sposób bezsporny lub prawomocny.
  4. W przypadku zwłoki w płatności klient musi naliczyć odsetki od zadłużenia finansowego według stopy procentowej określonej przez prawo. protecfire zastrzega sobie jednak prawo, w stosownych przypadkach, do przedstawienia dowodów i dochodzenia wyższych szkód spowodowanych zaległościami w płatnościach.
 4. Czas dostawy, opóźnienie w dostawie
  1. Termin dostawy jest ustalany na podstawie ustaleń między stronami umowy. Przestrzeganie terminów dostaw przez protecfire jest uwarunkowane tym, że wszystkie kwestie handlowe i techniczne zostały wyjaśnione między stronami umowy, a klient wypełnił wszystkie ciążące na nim zobowiązania, np. przedstawił wymagane urzędowe certyfikaty i/lub uprawnienia i/lub wpłacił kaucję. W przeciwnym razie termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy za opóźnienie odpowiedzialna jest firma protecfire.
  2. Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od dokładnej i terminowej dostawy towaru do wewnątrz. Dostawca jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o wszelkich widocznych opóźnieniach.
  3. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli produkt dostawy został wysłany z fabryki protecfire do dnia upływu tego terminu lub jeżeli pojawi się ogłoszenie wskazujące, że towar jest gotowy do wysyłki. W przypadku konieczności przeprowadzenia odbioru ostateczny jest termin odbioru - z wyjątkiem przypadku uzasadnionej odmowy odbioru - ewentualnie oświadczenie wskazujące, że produkt dostawy jest gotowy do odbioru.
  4. Jeżeli wysyłka lub kontrola odbiorcza produktu dostawy opóźnia się z przyczyn leżących po stronie klienta, wówczas klient ponosi koszty wynikające z opóźnienia, które rozpoczynają się po upływie jednego miesiąca od ogłoszenia wskazującego na gotowość towaru do wysyłki lub kontroli odbiorczej.
  5. Jeżeli termin dostawy nie zostanie dotrzymany z powodu siły wyższej, sporów pracowniczych lub innych okoliczności niezależnych od protecfire, wówczas termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony. protecfire poinformuje klienta jak najszybciej o rozpoczęciu i zakończeniu takich okoliczności.
  6. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu, jeżeli protecfire nie jest w stanie spełnić świadczenia przed przeniesieniem ryzyka. Ponadto klient może odstąpić od umowy, jeżeli w przypadku zamówienia nie jest możliwe wykonanie części dostawy i jeżeli klient ma uzasadniony interes w odmowie wykonania dostawy częściowej. W przeciwnym wypadku klient musi zapłacić cenę umowną przypisaną do dostawy częściowej. To samo obowiązuje w przypadku niezdolności protecfire do realizacji zamówienia. Zastosowanie ma również punkt 7.2. Jeżeli niezdolność ta lub niezdolność wystąpi w czasie zwłoki w odbiorze dostawy lub jeżeli klient ponosi wyłączną lub główną odpowiedzialność za te okoliczności, wówczas klient pozostaje zobowiązany do dokonania zapłaty wartościowego świadczenia wzajemnego.
  7. Jeżeli protecfire nie wywiąże się z umowy i w związku z tym klient poniesie szkodę, wówczas klient ma prawo zażądać zryczałtowanej opłaty w celu zrekompensowania opóźnienia. Za każdy pełny tydzień zwłoki wynosi to łącznie 0,5 %, maksymalnie jednak 5 % wartości danej części całej dostawy, która w wyniku zwłoki nie może być wykorzystana we właściwym czasie lub na warunkach określonych w umowie. Jeżeli - z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych przez prawo - klient wyznaczy protecfire po terminie płatności odpowiedni termin do spełnienia świadczenia i jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie dyrektyw prawnych. Dalsze roszczenia wynikające z opóźnienia w dostawie są określane wyłącznie zgodnie z punktem 7 niniejszych warunków.
 5. Przeniesienie ryzyka, kontrola odbiorcza
  1. Ryzyko przechodzi na klienta w momencie opuszczenia przez produkt dostawy fabryki, a także w przypadku realizacji dostaw częściowych lub przejęcia przez protecfire innych usług, np. kosztów wysyłki lub dostawy i montażu. W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli, ma ona decydujące znaczenie dla przeniesienia ryzyka. Kontrola musi być przeprowadzona niezwłocznie w momencie kontroli odbiorczej, ewentualnie po ogłoszeniu przez protecfire, że produkt dostawy jest gotowy do kontroli odbiorczej. Klient nie może odmówić odbioru, chyba że występują istotne braki.
  2. Jeżeli wysyłka lub kontrola odbiorcza opóźni się lub nie zostanie przeprowadzona w wyniku okoliczności niezawinionych przez protecfire, ryzyko przechodzi na klienta od dnia ogłoszenia gotowości towaru do wysyłki lub kontroli odbiorczej. protecfire jest zobowiązana do zawarcia polisy ubezpieczeniowej na koszt klienta, jeśli jest to wymagane.
  3. Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeżeli zostaną uznane za uzasadnione dla klienta.
 6. Zastrzeżenie praw własności
  1. protecfire zastrzega sobie prawo do własności dostarczonego produktu do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających z umowy dostawy i spełnienia wszystkich zaległych żądań wynikających z bieżącej współpracy handlowej. Wszelkie wymagane prace konserwacyjne i/lub kontrolne muszą być przeprowadzane regularnie przez klienta na jego koszt, a klient musi traktować produkt dostawy z należytą uwagą i ostrożnością.
  2. Klient jest uprawniony do sprzedaży produktu dostawy w ramach zwykłej działalności gospodarczej, ale nie jest uprawniony do zastawiania lub przenoszenia jego własności na osoby trzecie w celu zapewnienia zabezpieczenia. W takim przypadku klient ceduje na protecfire wszystkie płatności do wysokości wartości faktury, które klient nabył w wyniku sprzedaży produktów dostawy osobom trzecim. protecfire niniejszym przejmuje tę cesję. Zgodnie z tą cesją klient pozostaje początkowo upoważniony do odbioru płatności. protecfire zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego pobrania zapłaty, jeśli klient nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych wobec protecfire i popada w zwłokę.
  3. Każda obróbka i/lub przetwarzanie przez klienta jest zawsze wykonywane wyłącznie w imieniu i na rzecz protecfire do momentu uregulowania wszystkich zaległych płatności przez protecfire na rzecz klienta, przy czym wszelka odpowiedzialność klienta wynikająca z lub na podstawie takiej obróbki i/lub przetwarzania w stosunku prawnym z jakimikolwiek uczestniczącymi stronami trzecimi spoczywa wyłącznie na kliencie, przy czym prawnie możliwe jest wykluczenie jakiejkolwiek bezpośredniej odpowiedzialności ze strony protecfire. Jeżeli przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem przedmiotów nienależących do protecfire, wówczas protecfire nabywa współwłasność nowego przedmiotu w stosunku odpowiadającym wartości dostarczonego przez protecfire produktu dostawy w stosunku do innych przetwarzanych produktów. To samo dotyczy sytuacji, gdy produkt dostawy zostanie zmieszany z innymi produktami, które nie należą do protecfire.
  4. protecfire ma prawo do ubezpieczenia produktu dostawy na koszt klienta w celu ochrony przed kradzieżą, stłuczeniem, pożarem, wodą i innymi szkodami, chyba że klient sam może przedstawić dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej.
  5. Klient nie może zastawić produktu dostawy lub przenieść jego własności w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zajęcie i konfiskata lub inne zarządzenia osób trzecich muszą być niezwłocznie zgłoszone przez klienta do protecfire; to samo dotyczy zmiany właściciela towaru oraz w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i siedziby klienta.
  6. W przypadku naruszenia przez klienta warunków umowy, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach, protecfire ma prawo odebrać dostarczony produkt po wystąpieniu zaległości, a klient jest zobowiązany do oddania go w posiadanie.
  7. Na podstawie zastrzeżenia praw własności protecfire może odebrać produkt będący przedmiotem dostawy tylko wtedy, gdy wcześniej odstąpi od umowy.
  8. Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego uprawnia protecfire do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu produktu dostawy.
 7. Gwarancja i roszczenia z tytułu wad
  1. Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy dla nowych i używanych przedmiotów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie powiadomił protecfire o oczywistej wadzie w odpowiednim czasie (zgodnie z 6.2 niniejszego postanowienia).
  2. Klient musi zgłosić widoczne wady w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru; w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu gwarancji jest wykluczone. Na kliencie spoczywa jednak cały ciężar dowodu w odniesieniu do wszystkich wymogów roszczenia, w szczególności w odniesieniu do samej wady, momentu stwierdzenia wady oraz terminowości zgłoszenia wady.
  3. protecfire rekompensuje wady towarów poprzez ich ulepszenie lub wymianę, początkowo według uznania protecfire.
  4. Jeżeli klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej lub jakościowej po nieudanej próbie jej usunięcia, nie ma prawa do dalszych roszczeń odszkodowawczych związanych z wadą. Nie dotyczy to sytuacji, w których szkoda powstała w wyniku: umyślnego i świadomego zaniedbania obowiązków przez protecfire, rażącego zaniedbania właściciela/oddziałów/ przedstawicieli prawnych lub kadry kierowniczej, uszkodzenia życia, ciała i zdrowia w wyniku zaniedbania, naruszenia wydanych oświadczeń gwarancyjnych, okoliczności, z powodu których odpowiedzialność jest automatycznie określana zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub naruszenia ważnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne). Ponadto obowiązuje paragraf 7 niniejszych warunków.

   Jeżeli po nieudanej próbie usunięcia wady klient zdecyduje się na roszczenie odszkodowawcze, towar pozostanie u niego, o ile jest to dla niego uzasadnione. Roszczenie odszkodowawcze, o ile nie jest ono wyłączone na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, ogranicza się do różnicy pomiędzy ceną zakupu a wartością wadliwej rzeczy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda dotyczy złośliwego naruszenia umowy ze strony protecfire.

   Na wady jakościowe i tytułowe dostawy z wyłączeniem dalszych roszczeń - z zastrzeżeniem punktu 7 - protecfire udziela następującej gwarancji:
  5. Wady jakościowe
   1. Wszystkie te części, które w wyniku sytuacji przed przeniesieniem ryzyka okazały się wadliwe, należy bezpłatnie poprawić lub wymienić bez żadnych wad według uznania protecfire. O stwierdzeniu takich braków należy niezwłocznie poinformować protecfire na piśmie. Wymienione części stają się własnością protecfire.
   2. W ramach dyrektyw prawnych klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli - z uwzględnieniem wyjątków określonych przez prawo - protecfire po prostu dopuszcza do upływu odpowiedniego terminu, który został wyznaczony na poprawienie produktów lub dostarczenie dostawy zastępczej wynikającej z wady jakościowej. Jeżeli wada jakościowa nie jest znacząca, klient ma jedynie prawo do obniżenia ceny umownej. W innych okolicznościach nie ma prawa do obniżenia ceny umownej. Dalsze roszczenia są określane zgodnie z punktem 7.2 niniejszych warunków.
   3. Nie ponosi się odpowiedzialności w szczególności za następujące przypadki: niewłaściwe lub błędne użytkowanie, błędny montaż lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe traktowanie, niewłaściwa konserwacja, nieodpowiednie media robocze, braki w pracach budowlanych, nieodpowiednie posadowienie, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, korozja, erozja, wżery i uszkodzenia uszczelek i/lub części ruchomych, o ile uszkodzenia te związane są z obciążeniem chemicznym i/lub mechanicznym lub naturalnym procesem starzenia się zastosowanych części - o ile nie są one odpowiedzialnością dostawcy.
   4. Jeżeli klient lub osoba trzecia nie poprawi odpowiednio produktów, protecfire nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje. To samo dotyczy wszelkich modyfikacji produktu dostarczonego bez uprzedniej zgody protecfire.
  6. Uchybienia w tytule własności
   1. Jeżeli korzystanie z produktu dostawy prowadzi do naruszenia praw ochronnych lub praw autorskich na poziomie krajowym, protecfire na własny koszt nabędzie dla klienta prawo do dalszego korzystania z produktu lub zmodyfikuje produkt dostawy w sposób uznany przez klienta za rozsądny, tak aby prawa ochronne nie były już naruszane. Jeżeli nie jest to możliwe na odpowiednich warunkach ekonomicznych lub w odpowiednim terminie, klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W podanych warunkach protecfire ma również prawo do odstąpienia od umowy. Ponadto protecfire zwolni klienta z bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń odpowiednich właścicieli praw ochronnych.
   2. Obowiązki protecfire określone w punkcie 6.6.1 są wiążące z zastrzeżeniem punktu 7.4 w przypadku naruszenia praw ochronnych lub praw autorskich i mają zastosowanie tylko wtedy, gdy
    1. klient niezwłocznie informuje protecfire o wszelkich stwierdzonych naruszeniach praw ochronnych lub praw autorskich,
    2. klient wspiera protecfire w odpowiedni sposób w obronie dochodzonych roszczeń lub umożliwia protecfire przeprowadzenie modyfikacji zgodnie z punktem 6.6.1,
    3. protecfire decyduje o wszystkich środkach obronnych, które należy podjąć, w tym o ugodach pozasądowych,
    4. wada prawna nie wynika z polecenia klienta, oraz
    5. naruszenie prawa nie jest spowodowane tym, że klient zmienił produkt dostawy bez odpowiedniego upoważnienia lub użył go w sposób nie uzgodniony w ramach umowy.
 8. Odpowiedzialność protecfire, wyłączenia odpowiedzialności
  1. Jeżeli klient nie może korzystać z produktu dostarczonego zgodnie z umową z powodu uchybienia ze strony protecfire w wyniku zaniechania lub niewłaściwego działania w zakresie propozycji lub konsultacji podjętych przed lub po zawarciu umowy lub w wyniku naruszenia innych dodatkowych zobowiązań umownych, w szczególności instrukcji obsługi i konserwacji produktu dostarczonego, wówczas stosuje się odpowiednio regulacje zawarte w punktach 6 i 7.4 z wyłączeniem dalszych roszczeń klienta.
  2. Po uzgodnieniu z protecfire klient musi zapewnić wymagany czas i możliwość wykonania wszystkich poprawek i dostaw zastępczych uznanych przez protecfire za konieczne; w przeciwnym razie protecfire jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z tych działań. Tylko w poważnych przypadkach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo eksploatacji lub w celu obrony przed nadmiernymi szkodami, o których należy niezwłocznie poinformować protecfire, klient ma prawo do samodzielnego usunięcia usterki lub do wykonania tego zadania przy pomocy osób trzecich oraz do żądania od protecfire zwrotu poniesionych kosztów.
  3. Z bezpośrednich kosztów wynikających z dokonanych poprawek lub dostawy zastępczej, protecfire ponosi koszty części zamiennej wraz z wysyłką, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona. protecfire ponosi również koszty demontażu i montażu oraz koszty niezbędnego zapewnienia monterów i zespołów pomocniczych, w tym koszty podróży w granicach konieczności i o ile usprawnienie nie jest nieuzasadnione dla protecfire.
  4. Za szkody, które nie powstały bezpośrednio przy dostawie i/lub montażu samego produktu protecfire ponosi odpowiedzialność - niezależnie od przyczyn prawnych - tylko w następujących przypadkach, zgodnie z poniższymi warunkami:
   1. zamiar,
   2. rażące zaniedbanie właścicieli / oddziałów lub kierownictwa,
   3. uszczerbek na życiu, ciele, zdrowiu spowodowany zaniedbaniem,
   4. braki, które protecfire w złej wierze ukrył lub których istnienie zagwarantował,
   5. braki w produkcie dostawy, o ile zgodnie z prawem o odpowiedzialności za produkt ponosi się odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe na przedmiotach użytku prywatnego; jednakże w przypadku zawinionego naruszenia podstawowych obowiązków umownych protecfire - nawet w przypadku rażącego zaniedbania osób niebędących członkami zarządu oraz w przypadku nieistotnego zaniedbania - w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków kardynalnych) - ponosi w tych przypadkach odpowiedzialność ograniczoną do szkód, które uznaje się za wchodzące w zakres umowy i które można racjonalnie przewidzieć.
  5. O ile nie jest przewidziana obowiązkowa odpowiedzialność prawna protecfire, odpowiedzialność ta nie ma zastosowania, jeżeli klient narusza podane później obowiązki. Zdolność funkcjonalna instalacji dostarczonych przez protecfire musi być regularnie sprawdzana w odstępach czasu wymienionych w dzienniku budowy i zgodnie z określoną metodą. Te czynności kontrolne, takie jak np. uruchomienie systemów gaśniczych, awarie instalacji i/lub inne zdarzenia techniczne, należy niezwłocznie odnotować w dzienniku budowy z podaniem dokładnego czasu. Roszczenia klienta - niezależnie od postanowień punktu 7.4 i z zastrzeżeniem ich spełnienia - są wykluczone, jeżeli szkoda lub zdarzenie jest związane z takimi okolicznościami, które są lub mogą być powiązane z rutynową kontrolą produktu dostawy i udokumentowaniem określonych zdarzeń technicznych, które muszą być udokumentowane.
  6. W odniesieniu do wszystkich zobowiązań odszkodowawczych ze strony protecfire obowiązuje następująca zasada: protecfire posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Tak długo jak i o ile ta umowa ubezpieczenia obejmuje (również w zakresie aktualnej sumy ubezpieczenia) ryzyko szkód uznanych za wchodzące w zakres umowy (również w zakresie wysokości) odpowiedzialność protecfire - z uwzględnieniem typowych postanowień w punkcie 7 - jest ograniczona do świadczenia wynikającego z polisy ubezpieczeniowej. W odniesieniu do świadczenia należnego z umowy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej będzie zwolniony ze świadczenia z przyczyn dotyczących protecfire, protecfire będzie ponosił odpowiedzialność subsydiarną, ale będzie ona podlegała ograniczeniom, o których mowa powyżej, w szczególności w punkcie 7.4.
 9. Wykorzystanie oprogramowania
  Oprócz powyższych warunków obowiązują również następujące warunki:
  1. W przypadku, gdy w zakres dostawy wchodzi oprogramowanie, klient otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z dostarczonego oprogramowania wraz z towarzyszącą mu dokumentacją. Oprogramowanie jest dostarczane do użytku z konkretnym produktem dostawy. Zabrania się używania oprogramowania na więcej niż jednym systemie.
  2. Klient może kopiować, zmieniać, tłumaczyć lub konwertować oprogramowanie z kodu obiektowego na kod źródłowy wyłącznie w granicach dozwolonych prawem (§§ 69 a. ff. UrhG [prawo autorskie]). Klient jest zobowiązany do nieusuwania żadnych odniesień do producenta - w szczególności symboli praw autorskich - i nie modyfikowania ich bez uprzedniej wyraźnej zgody protecfire.
  3. Wszelkie inne prawa do oprogramowania i dokumentacji wraz z kopiami należą do protecfire lub dostawcy oprogramowania. Udzielanie sublicencji jest zabronione.
 10. Warunki montażu
  Oprócz powyższych warunków obowiązują również następujące warunki
  1. Cena montażu
   1. Cena montażu obliczana jest czasowo zgodnie z obowiązującymi w tym czasie stawkami montażowymi protecfire, chyba że wyraźnie uzgodniono cenę ryczałtową.
   2. Uzgodnione kwoty nie obejmują podatku VAT, który również należy zapłacić na rzecz protecfire w wysokości przewidzianej prawem.
  2. Współpraca z klientem
   1. Klient musi na własny koszt wspierać personel montażowy podczas procesu montażu.
   2. Klient musi podjąć szczególne środki wymagane do zapewnienia ochrony osób i dóbr materialnych w miejscu montażu. Klient musi również poinformować kierownika ekipy montażowej o wszelkich obowiązujących szczególnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, jeżeli są one istotne dla personelu montażowego. Klient musi poinformować wykonawcę montażu o wszelkich naruszeniach takich dyrektyw bezpieczeństwa przez personel montażowy. W przypadku poważnych naruszeń klient jest uprawniony do tego, aby w porozumieniu z kierownikiem ekipy montażowej odmówić osobie naruszającej przepisy wstępu na miejsce montażu.
  3. Pomoc techniczna świadczona przez klienta
   1. Zamawiający zobowiązany jest na własny koszt do udzielenia pomocy technicznej, w szczególności:
    1. zapewnienie niezbędnego, odpowiedniego zespołu wsparcia (organ przełączający, nadzorujący) w wymaganej liczbie na potrzeby procesu montażu i na wymagany okres czasu; zespół wsparcia musi stosować się do instrukcji przekazanych przez kierownika zespołu montażowego. protecfire nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zespół wsparcia. Jeżeli zespół wsparcia spowoduje problem lub uszkodzenie w wyniku instrukcji przekazanych przez kierownika zespołu montażowego, wówczas zastosowanie mają punkty 7 i 8.
    2. podjęcie wszelkich prac związanych z rusztowaniami, w tym zaopatrzenie w niezbędne materiały budowlane.
    3. zapewnienie wymaganej aparatury i ciężkich narzędzi (np. podnośników, kompresorów).
    4. zapewnienie ogrzewania, oświetlenia, prądu, wody wraz z niezbędnymi przyłączami.
    5. zapewnienie niezbędnych, suchych i zamykanych pomieszczeń do przechowywania narzędzi pracowników montażu.
    6. do transportu części montażowych do miejsca montażu, do zabezpieczenia miejsca montażu i materiałów przed uszkodzeniami wszelkiego rodzaju, do czyszczenia miejsca montażu.
    7. zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych pomieszczeń do siedzenia i pracy (z ogrzewaniem, oświetleniem oraz urządzeniami do mycia i sanitarnymi) oraz pierwszej pomocy dla pracowników zgromadzenia.
    8. dostarczenie materiałów i podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych do uregulowania kwestii montowanego produktu oraz przeprowadzenie próby przewidzianej w warunkach umowy.
   2. Pomoc techniczna zapewniona przez klienta musi zapewnić, że procedura montażu może zostać rozpoczęta natychmiast po przybyciu personelu montażowego i może zostać przeprowadzona bez opóźnień aż do punktu odbioru przez klienta. Klient powinien w odpowiednim czasie udostępnić wszelkie szczególne miejsca lub instrukcje dla protecfire, jeśli jest to wymagane.
   3. Jeżeli klient nie wywiąże się ze swoich obowiązków, to po wyznaczeniu terminu, protecfire jest uprawniony, ale nie zobowiązany do wykonania czynności, do których wykonania zobowiązany jest klient, w zastępstwie i na koszt klienta. Ponadto protecfire zastrzega sobie prawo do wszelkich praw i roszczeń prawnych.
   4. Systemy wykrywania iskier i/lub gaszenia są elementami chronionych instalacji i/lub aparatów technicznych; nie są i nie stają się również częścią budynku w wyniku ich instalacji.
  4. Termin zebrania, opóźnienie do zebrania.
   1. Termin wykonania montażu uważa się za dotrzymany, jeżeli do dnia jego upływu montaż jest gotowy do odbioru przez zamawiającego, w którym zgodnie z warunkami umowy ma być przeprowadzona próba.
   2. Jeżeli montaż opóźnia się z powodu działań związanych ze sporami pracowniczymi, w szczególności strajkami i lokautami, oraz z powodu okoliczności niezależnych od protecfire, wówczas następuje odpowiednie przedłużenie terminu montażu, jeżeli zostanie wykazane, że takie problemy mają znaczący wpływ na zakończenie procesu montażu; dotyczy to również sytuacji, gdy takie okoliczności wystąpią po tym, jak protecfire nie wywiązał się z umowy.
   3. Jeżeli klient poniesie szkodę w wyniku zwłoki protecfire, ma on prawo zażądać zryczałtowanej opłaty jako rekompensaty za zwłokę. Za każdy pełny tydzień opóźnienia wynosi to łącznie 0,5 %, maksymalnie jednak 5 % ceny montażu danej części instalacji, która ma być zamontowana przez wykonawcę montażu, a której to części nie można wykorzystać we właściwym czasie w wyniku opóźnienia.

    Jeżeli - z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych prawem - klient wyznaczy protecfire po upływie terminu wymagalności odpowiedni termin do spełnienia świadczenia i jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie dyrektyw prawnych.

    Dalsze roszczenia wynikające ze zwłoki są określane wyłącznie zgodnie z punktem 7.4 niniejszych warunków.
  5. Inspekcja/odbiór urzędowy
   1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia montażu niezwłocznie po poinformowaniu go o jego zakończeniu i przeprowadzeniu próby zmontowanego produktu zgodnie z warunkami umowy. Jeżeli montaż okaże się niezgodny z umową, wówczas protecfire jest zobowiązany do usunięcia wady. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wada nie jest istotna dla interesów klienta lub wynika z sytuacji, którą można przypisać klientowi. Jeśli wada nie jest istotna, klient nie może odmówić oficjalnego odbioru.
   2. Jeżeli kontrola odbiorcza opóźnia się nie z winy protecfire, to uznaje się, że oficjalny odbiór nastąpił po upływie dwóch tygodni od zawiadomienia o zakończeniu procesu montażu.
   3. Oficjalny odbiór zwalnia protecfire z wszelkiej odpowiedzialności za stwierdzone braki, chyba że klient zastrzegł sobie prawo do powoływania się na określone braki.
  6. Roszczenia gwarancyjne
   1. Po oficjalnym odbiorze montażu protecfire przejmuje odpowiedzialność za braki w montażu z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń klienta, niezależnie od postanowień punktu 9.6.5 i punktu 7.4, w związku z czym klient jest odpowiedzialny za usunięcie tych braków. Klient musi niezwłocznie poinformować protecfire o wszelkich stwierdzonych brakach.
   2. protecfire nie ponosi odpowiedzialności, jeśli braki nie mają znaczenia dla interesów klienta lub wynikają z sytuacji, którą można przypisać klientowi.
   3. W przypadku modyfikacji lub uruchomienia urządzenia przez klienta lub osoby trzecie wbrew obowiązującym procedurom, bez upoważnienia ze strony protecfire, protecfire nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje. Jedynie w poważnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji oraz w celu obrony przed nadmiernymi szkodami, gdy należy niezwłocznie powiadomić protecfire lub gdy protecfire dopuściła do upływu odpowiedniego terminu wyznaczonego przez klienta na usunięcie usterki, klient ma prawo do samodzielnego usunięcia usterki lub skorzystania z usług osób trzecich, a także ma prawo żądać od protecfire zwrotu poniesionych kosztów.
   4. Z bezpośrednich kosztów poniesionych w wyniku usunięcia wady, protecfire ponosi koszty części zamiennej wraz z wysyłką, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona. protecfire ponosi również koszty demontażu i instalacji oraz koszty niezbędnego zapewnienia monterów i zespołów wsparcia, w tym koszty podróży, chyba że stanowi to nieproporcjonalne obciążenie finansowe dla protecfire.
   5. Jeżeli - przy uwzględnieniu wyjątków określonych w przepisach prawa - protecfire po prostu dopuszcza do upływu odpowiedniego terminu wyznaczonego na usunięcie braków, to w zakresie dyrektyw prawnych klient ma prawo do obniżenia ceny. Prawo klienta do obniżenia ceny obowiązuje również w innych przypadkach, gdy nie udało się usunąć wady. Tylko wtedy, gdy można wykazać, że montaż nie interesuje klienta mimo obniżenia ceny, klient ma możliwość odstąpienia od umowy.
  7. Zapewnienie rekompensaty przez klienta
   Jeżeli bez winy protecfire aparatura lub narzędzia dostarczone przez protecfire zostaną uszkodzone w miejscu montażu lub zostaną utracone bez winy protecfire, to klient jest zobowiązany do wyrównania tych szkód. Wyklucza się uszkodzenia, które są spowodowane normalnym zużyciem.
 11. Ograniczenie ustawowe
  1. Wszystkie roszczenia klienta - niezależnie od przyczyn prawnych - przedawniają się w ciągu 12 miesięcy. W przypadku roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktami 7.4.1 do 7.4.5 obowiązują ustawowe terminy. Obowiązują one również w przypadku braków w konstrukcji lub w przypadku produktów dostawy, które zostały wykorzystane zgodnie z ich konwencjonalnym sposobem użycia w konstrukcji i spowodowały braki w tej konstrukcji.
 12. Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji
  1. Dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy protecfire a klientem obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, które jest ostateczne dla stosunków prawnych pomiędzy stronami na terenie kraju; przepisy ustawy o zakupach ONZ nie mają zastosowania.
  2. Miejscem jurysdykcji jest sąd właściwy dla siedziby protecfire. Jednakże protecfire ma prawo, jeśli sobie tego życzy, do wszczęcia postępowania prawnego w sądzie właściwym dla obszaru, na którym znajduje się siedziba klienta.