Vi har något mot brand

ALLMÄNNA AFFÄRS-, LEVERANS- OCH MONTERINGSVILLKOR

protecfire GmbH, 23556 Lübeck

Läge: 04.09.2012

Dessa allmänna affärsvillkor är endast giltiga mot

  1. fysiska och juridiska personer som vid ingående av kontraktet utövar sin affärs-, och/eller självständiga yrkesmässiga verksamhet
  2. mot juridiska personer enligt offentlig rätt eller en offentligt speciell rättslig fond.

   Dessa allmänna affärs- och monteringsvillkor gäller med förbehåll för andra uttryckliga, skriftliga individuella avtalsöverenskommelser. Så tills vidare det inte tillkommer några andra uttryckliga, skriftliga individuella avtalsöverenskommelser, är protecfire skyldig varken hårdvara eller mjukvara för den levererade varans kompatibilitet med befintliga anläggningsdelar hos köparen även i detta avseende och / eller annan rådgivning till köparen med avseende på lämplighet och användbarhet av den levererade varan för köparen.

 1. Allmänt

  1. För alla leveranser, tjänster och monteringstjänster ligger som grund vid sidan av eventuella skriftliga individuella avtalsöverenskommelser i vilket fall som helst dessa allmänna affärs- och monteringsvillkor. Avvikande och/eller kompletterande inköps-, monterings- och/eller affärsvillkor från köparen blir även vid avtalsgodkännande från protecfire inte en del av avtalet, om inte protecfire uttryckligen och skriftligen har godkänt dess giltighet Ett avtal kommer - om inte annat avtalats - endast till stånd med en skriftlig uppdragsbekräftelse från protecfire.
  2. protecfire förbehåller sig rätten till prover, kostnadsförslag, ritningar och liknande information av materiellt och immateriellt slag - även i elektronisk form - ägande- och upphovsrättsligt; de får inte göras tillgängliga för tredje part. protecfire förpliktigar sig, att endast göra av köparen förtroligt angiven information och dokument tillgängliga för tredje part efter köparens godkännande.
  3. protecfire-erbjudanden kan komma att ändras. Med förbehåll för tekniska avvikelser i form, färg och/eller vikt inom rimliga gränser.
  4. Avtal ingås endast från protecfire med förbehåll för riktig och punktlig egen leverans av protecfire-leverantören. Detta gäller dock endast ifall, att den inte punktliga eller inte följande egna leverans av protecfire inte är i skuld, men i varje fall vid en samtidig säkrad transaktion för protecfire med protecfire-leverantören. Köparen informeras omedelbart i sådana fall att leveransen inte är tillgänglig, motprestationen ersätts omedelbart.

 2. Pris och betalning

  1. Priserna gäller -om inte annat har avtalats- från fabrik inkluderande lastning på fabriken, dock uteslutande förpackning, transport och urlastning. Till priserna tillkommer mervärdesskatt enligt lag.
  2. Om inte annat har avtalats skall betalning göras utan avdrag à konto till protecfire.
  3. Köparen har bara rätt till att hålla inne betalningar eller att komma med motanspråk, om köparens motanspråk är obestridda eller lagligt fastställda.
  4. I fördröjningsfall skall köparen betala ränta på beloppet enligt lagstadgad räntesats. protecfire förbehåller sig dock rätten, att i förekommande fall bevisa och begära en högre fördröjningsskada.

 3. Leveranstid, leveransfördröjning

  1. Leveranstiden framgår av överenskommelserna mellan avtalsparterna. Din efterlevnad genom protecfire förutsätter att alla affärsmässiga och tekniska frågor mellan avtalsparterna har klargjorts och köparen har fullgjort alla sina skyldigheter, som t.ex. nödvändiga officiella intyg och/eller tillstånd, och/eller att en deposition har fullgjorts. Är detta inte fallet, så förlängs leveranstiden på motsvarande sätt. Detta gäller inte, om protecfire är ansvarig för förseningen.
  2. Efterlevnad av leveranstiden förutsätter korrekt och punktlig egen leverans. Vid avvikande fördröjningar så meddelar leverantören detta så fort som möjligt.
  3. Leveranstiden skall upprätthållas, fram till när den levererade varan har lämnat protecfire-fabriken eller beredskapen för leverans har anmälts. Såtillvida att en besiktning skall göras, är - förutom vid berättigad besiktningsvägran - besiktningstiden måttgivande, alternativt meddelande av besiktningsberedskap.
  4. Fördröjs leveransen av anledningar resp. besiktning av den levererade varan, som köparen är ansvarig för, så beräknas i början av varje månad efter meddelande av transport- resp. besiktningsberedskap, de kostnader som har uppstått på grund av fördröjningen.
  5. Vid ett inte iakttagande av leveranstiden på grund av force majeure, arbetstvister eller övriga händelser, som ligger utanför inflytelseområdet för protecfire, så förlängs leveranstiden på motsvarande sätt. protecfire meddelar köparen så fort som möjligt över början och slut på sådana omständigheter.
  6. Köparen kan träda tillbaka från avtalet utan friställning, när risköverföringen för hela leveransen slutligen blir omöjlig för protecfire. Köparen kan dessutom träda tillbaka från avtalet, när utförandet av en del av leveransen blir omöjlig vid en beställning och när köparen har ett berättigat intresse att vägra delleveransen. Om så inte är fallet, så skall köparen betala det belopp av avtalspriset som kan tillskrivas delleveransen. Detsamma gäller vid oförmåga från protecfire. För övrigt gäller avsnitt 7.2. Om det är omöjligt eller oförmåga inträffar under besiktningsfördröjningen eller om köparen är ensam för dessa omständigheter eller till övervägande del ansvarig, förblir han skyldig att ge ersättning.
  7. Kommer protecfire i fördröjning och inträffar en skada för köparen på grund av detta, så är köparen berättigad till att begära en schablonmässig fördröjningsersättning. Ersättningen utgör för varje full vecka försening 0,5 %, i helhet men högst 5 % av värdet för den del av totalleveransen, som på grund av förseningen inte kunde användas i tid eller inte avtalsenligt. Medger köparen mot protecfire - med hänsynstagande till lagstadgade undantagsfall - efter förfallodagen en lämplig tidsfrist för leverans och upprätthålls inte denna frist, är köparen berättigad till att träda tillbaka inom ramarna för lagstadgade föreskrifter. Ytterligare anspråk för leveransfördröjning fastställs uteslutande enligt villkoren i avsnitt 7.

 4. Risköverföring, besiktning

  1. Risken övergår till köparen, när den levererade varan har lämnat fabriken, och även då delleveranser sker eller när protecfire har övertagit andra tjänster, t.ex. transportkostnader eller leverans och uppställning. Såtillvida att en besiktning skall göras, är denna måttgivande för risköverföringen. Den måste genomföras omedelbart till besiktningstiden, alternativt efter protecfire-meddelandet över arbetsberedskapen. Köparen får inte vägra besiktningen i händelse av en mindre defekt.
  2. Fördröjs eller uteblir transporten resp. besiktningen på grund av omständigheter som protecfire inte kan rå för, övergår risken från meddelandedagen för transporten resp. köparens besiktningsberedskap. protecfire förpliktigar sig, att på köparens bekostnad teckna försäkringar, om köparen begär detta.
  3. Delleveranser är tillåtna i den utsträckning de är acceptabla för köparen.

 5. Äganderättsförbehåll

  1. protecfire förbehåller sig äganderätten till den levererade varan fram till alla betalningar har mottagits enligt leveransavtalet och alla utestående fordringar i pågående affärsrelation är uppfyllda. Erforderliga underhålls- och / eller inspektionsarbeten skall köparen regelbundet genomföra på sin egen bekostnad och den levererade varan skall behandlas försiktigt.
  2. Köparen är berättigad till att vidareförsälja den levererade varan enligt korrekt affärsförfarande, dock inte att pantsätta varan eller att överlåta den som säkerhet. Köparen drar nu av alla fordringar i höjd med fakturabeloppet till protecfire, som tillfaller honom genom försäljning till tredje part. protecfire godkänner härmed överlåtelsen. Också efter denna överlåtelse har köparen fortfarande rätt till att kräva fordringen. protecfire förbehåller sig dock rätten att själv inkassera fordringen, så fort som köparen inte korrekt sköter sina betalningsförpliktelser gentemot protecfire och hamnar i betalningsförsening.
  3. Bearbetning och / eller behandling av köparen utförs tills samtliga utestående fordringar har betalats till protecfire, alltid i namn och på uppdrag av protecfire, varvid eventuellt ansvar för köparen från eller på basis av sådan bearbetning och/eller behandling i rättsförhållandet till eventuellt deltagande tredje part förblir på köparens sida, såtillvida att ett lagstadgat direktansvar för protecfire är uteslutet. Sker en behandling med protecfire av inte tillhörande varor, så blir protecfire medägare till den nya saken i förhållande till värdet på den av protecfire levererade varan till övriga behandlade varor. Detsamma gäller, när den levererade varan blandas med andra varor som inte tillhör protecfire.
  4. protecfire är berättigad till att försäkra den levererade varan på köparens bekostnad mot stöld, brott-, brand-, vatten- och mot övriga skador, om inte kunden själv bevisligen har tecknat försäkringen.
  5. Köparen får inte pantsätta den levererade varan eller överlämna den som säkerhet. Pantsättningar samt beslagtagning eller övriga förfoganden av tredje part skall omedelbart meddelas till protecfire av köparen; detsamma gäller vid ägarbyte av varan och vid köparens eget bostads- / firmasätesbyte.
  6. Uppträder köparen i strid med avtalet, bl.a. i synnerhet vid betalningsförsening, är protecfire berättigad till att ta tillbaka den levererade varan efter att förseningen har börjat och köparen är förpliktigad till återlämnande.
  7. På grund av äganderättsförbehållet kan protecfire bara begära tillbaka den levererade varan, om protecfire tidigare har dragit sig ur avtalet.
  8. Vid ansökan om insolvensförfarande är protecfire berättigad till att träda tillbaka från avtalet och att begära ett omedelbart återlämnande av den levererade varan.

 6. Garanti och bristanspråk

  1. Garantitiden utgör - för nya och begagnade varor - ett år från leverans. Detta gäller inte, när kunden inte har anmält det uppenbara felet i tid till protecfire (efterföljande 6.2 i denna bestämmelse).
  2. Kunden måste skriftligen anmäla det uppenbara felet inom en frist på två veckor från mottagandet av varan; i annat fall är kravet på garantianspråk uteslutet. Men kunden bär dock hela bevisbördan för alla anspråksförutsättningar, särskilt när det gäller själva felet, under tiden för upptäckten av felet och för klagomålets riktighet.
  3. . protecfire kompenserar för varufel inledningsvis efter protecfire-val garanti med reparation eller ersättningsleverans
  4. Väljer kunden på grund av ett rätts- eller varufel efter misslyckad rättelse att träda tillbaka från avtalet, har han inte rätt något skadeståndsanspråk i samband med felet. Detta gäller inte om skadan orsakats av en avsiktlig överträdelse av protecfire, grov oaktsamhet av innehavaren/institutioner/lagstadgade företrädare eller av ledande anställda, en vårdslös skada av liv, kropp och hälsa, på en överträdelse mot givna garantiåtaganden, på omständigheter, för vilka det är obligatoriskt ansvar enligt produktansvarslagen, eller på överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser). För övrigt gäller avsnitt 7 i dessa villkor. Väljer kunden efter misslyckad rättelse skadeersättning, förblir varan hos kunden, om det är rimligt för kunden. Skadeersättning - såtillvida att detta inte är uteslutet enligt dessa allmänna affärsvillkor - begränsas detta till skillnaden mellan inköpspris och värdet på den felaktiga saken. Detta gäller inte, om skadan beror på uppsåtligt avtalsbrott av protecfire. För material- och juridiska fel i leveransen ansvarar protecfire exklusive ytterligare anspråk - med förbehåll för avsnitt 7. - Garanti enligt följande:
  5. Defekter

   1. Alla delar skall repareras enligt val från protecfire eller ersättas kostnadsfritt, som visade sig vara bristfälliga på grund av en omständighet innan risköverföringen. Fastställandet av ett sådant fel skall omedelbart skriftligen meddelas till protecfire. Ersatta delar hör till protecfire.
   2. Köparen har inom de lagstadgade föreskrifterna rätt till att dra sig tillbaka från avtalet, när protecfire - med hänsynstagande till lagstadgade undantagsfall – missar en fastställd anpassad frist för reparation eller ersättningsleverans på grund av ett materialfel. Om det bara finns ett mindre fel, har köparen endast rätt att sänka avtalspriset. Rätt till minskning av avtalspriset förblir för övrigt uteslutet. Ytterligare anspråk fastställs uteslutande enligt villkoren i avsnitt 7.2.
   3. Ingen garanti ges i synnerhet inte i följande fall: Olämplig eller felaktig användning, felaktig montering resp. idrifttagning av köparen eller tredje part, naturligt slitage, felaktig eller misskött behandling, inte korrekt underhåll, olämpliga drivmedel, bristande byggarbeten, olämplig byggrund, kemiska, elektrokemiska eller elektriska påverkningar, korrosion, erosion, hålfrätning, samt skador på tätningar och / eller rörliga delar, samt sådana skador som står i samband med kemisk och / eller mekanisk påverkan eller naturlig åldringsprocess av de använda delarna - förutsatt att de inte kan tillskrivas leverantören
   4. Gör köparen eller tredje part förbättringar i efterskott, är protecfire inte ansvarig för följderna av detta. Detsamma gäller för utförda ändringar av den levererade varan utan tidigare godkännande av protecfire.

  6. Rättsliga fel

   1. Leder användning av den levererade vara till inrikes skada av affärsmässiga skyddsrättigheter eller upphovsrättigheter, kommer protecfire på egen bekostnad i princip att erbjuda köparen rättigheten till vidare användning eller att modifiera den levererade varan för köparen på ett acceptabelt sätt, så att skyddsrättsintrånget inte längre existerar. Om detta inte är möjligt på affärsmässiga rimliga villkor eller inom en rimlig tid, har köparen rätt att träda tillbaka från avtalet. Under nämnda förutsättningar har också protecfire rätten att träda tillbaka från avtalet. Dessutom kommer protecfire att befria köparen från obestridda eller rättsligt fastställda anspråk för den aktuella skyddsrättsinnehavaren.
   2. De i avsnitt 6.6.1 nämnda skyldigheterna för protecfires del, är med förbehåll för avsnitt 7.4 ifall att skydds- eller upphovsrättsintrånget är avslutat och gäller endast, om

    1. köparen meddelar protecfire omedelbart över hävdade skydds- eller upphovsrättsintrång,
    2. köparen stödjer protecfire i lämplig omfattning för att avvärja de framställda kraven mot protecfire resp. för att möjliggöra genomförande av modifieringsåtgärderna enligt avsnitt 6.6.1,
    3. protecfire förbehåller sig att ha kvar rätten till alla avvärjningsåtgärder inkluderande utomrättsliga bestämmelser,
    4. det rättsliga felet baseras inte på en instruktion av köparen och
    5. att rättsöverträdelsen inte har orsakats av, att köparen har egenmäktigt ändrat den levererade varan eller har använt den på ett inte avtalsenligt sätt.

 7. Ansvar från protecfire sida, friskrivningar

  1. Om den levererade varan på grund av fel från protecfire som ett resultat av försummat eller felaktigt utförande av gjorda förslag och rådgivningar före eller efter avtalsslut eller genom överträdelse av andra avtalsmässiga sidoförpliktelser – särskilt instruktion för skötsel och underhåll av den levererade varan - som köparen inte kan använda avtalsenligt, så gäller för ytterligare anspråk från köparen uteslutande motsvarande bestämmelser i avsnitt 6 och 7.4.
  2. För genomförande av alla nödvändiga reparationer och ersättningsleveranser måste köparen efter överenskommelse med protecfire ge erforderlig tid och möjlighet; i annat fall är protecfire befriat från ansvar för de uppstådda följderna. Endast i brådskande farofall för driftsäkerheten resp. för avvärjning av förhållandevis stora skador, där protecfire omedelbart skall underrättas, har köparen rätt till, att själv åtgärda felet eller av tredje part och att begära ersättning från protecfire för de erforderliga utgifterna.
  3. För de uppstådda omedelbara direkta kostnaderna på grund av reparation resp. ersättningsleverans betalar protecfire - såtillvida att klagomålet visar sig vara berättigat - kostnaderna för ersättningsdelen inkluderande frakt. protecfire betalar dessutom kostnaderna för demontering och montering samt kostnaderna för eventuellt tillhandahållande av nödvändiga montörer och assistenter inkluderande resekostnader inom nödvändiga ramar och i den mån att reparationen inte är orimlig för protecfire.
  4. För skador, som inte har uppstått direkt på själva leverans- och/eller monteringsvaran, ansvarar protecfire - oberoende av vilken juridisk orsak - endast i följande fall enligt följande grunder:

   1. vid uppsåt,
   2. vid grov oaktsamhet av sin ägare/ institutioner/lagstadgade företrädare eller ledande anställda,
   3. skuld till dödsfall, liv, kropp, hälsa,
   4. vid fel, som protecfire bedrägligt förtiger och vars frånvaro protecfire har garanterat,
   5. vid fel på den levererade varan, såtillvida det ansvaras enligt produktansvarslagen för personer eller materiella skador för privat använda varor; även när det föreligger vårdslös överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser ansvarar protecfire - även vid grov oaktsamhet av inte ledande anställda och vid mindre oaktsamhet – vid oaktsam överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser), dock bara begränsat till avtalstypiska, rimliga förutsebara skador.

  5. Såtillvida att det inte är föreskrivet lagstadgad tvingande ansvar från protecfire, bortfaller för protecfire detta ansvar, såtillvida att köparen inte bryter mot här nedan angivna förpliktelser. För anläggningar som levererats av protecfire måste regelbundet enligt driftsboken angivna tidsintervaller och föreskrivna metoder för funktionsduglighet kontrolleras. Över dessa kontroller, som t.ex. över släckningsutlösningar resp. anläggningsbortfall och/eller andra tekniska händelser, skall omedelbart tidsexakta anteckningar göras i driftsboken. Om köparen bryter mot detta, är kundens anspråk - oaktat och med förbehåll för bestämmelsen i avsnitt 7.4 - uteslutna, när skadan eller händelsen står i sammanhang eller kan stå i sammanhang med sådana omständigheter, som måste dokumenteras vid en regelbunden kontroll av den levererade varan och en dokumentation av särskilda tekniska händelser.
  6. Beträffande samtliga skadeståndsförpliktelser för firma protecfire gäller: Firma protecfire har tecknat en ansvarsförsäkring. Så länge som och såtillvida detta försäkringsavtal (även från det nuvarande försäkringsbeloppet) täcker avtalstypisk skaderisk (också i höjd), är ansvaret för protecfire - med hänsynstagande till de sedvanliga bestämmelserna under siffra 7 - begränsat till försäkringens ersättning. Såtillvida ansvarig försäkringsgivare, baserat på försäkringsavtalets skyldiga ansvar, utifrån för protecfire uppenbara skäl, som borde vara ansvarsfria, ansvarar protecfire subsidiärt, men under förutsättning av föregående restriktioner, i synnerhet avsnitt 7.4.

 8. Softwareanvändning
  Förutom ovan nämnda bestämmelser, som också gäller på motsvarande sätt, gäller för övrigt:

  1. Såtillvida det finns med software i leveransomfattningen, beviljas köparen en inte-exklusiv rätt att använda den levererade programvaran inklusive dess dokumentation. Den tillhandahålls för användning på den avsedda levererade varan. Det är förbjudet att använda denna software på mer än ett system.
  2. Köparen får bara mångfaldiga denna software inom lagstadgad tillåten omfattning (§§ 69 a följ. UrhG), revidera, översätta eller konvertera objektkoden i källkoden . Köparen förpliktigar sig, att inte ta bort tillverkaruppgifterna - särskilt copyright-märkningen – och inte ändra utan tidigare uttryckligt godkännande från protecfire.
  3. Alla övriga rättigheter till software och till dokumentationen inkluderande kopior förblir hos protecfire resp. hos softwareleverantören. Utgivande av underlicenser är inte tillåtet.

 9. Monteringsvillkor
  Förutom ovan nämnda bestämmelser, som också gäller på motsvarande sätt, gäller för övrigt:

  1. Monteringspris

   1. Monteringen avräknas enligt respektive gällande protecfire-monteringssatser enligt tidsberäkning, om inte uttryckligen ett schablonbelopp har överenskommits.
   2. De överenskomna beloppen är exklusive moms, som också betalas av protecfire i lagstadgad nivå.

  2. Köparens medverkan

   1. Köparen måste stödja monteringspersonalen att utföra monteringen på hans bekostnad.
   2. Köparen skall vidta alla nödvändiga speciella åtgärder för att skydda personer och egendom på monteringsplatsen. Han måste också informera monteringschefen över aktuella speciella säkerhetsföreskrifter, såtillvida att dessa är av betydelse för monteringspersonalen. Han måste också rapportera till monteringsföretagaren över överträdelser från monteringspersonalen mot sådana säkerhetsföreskrifter. Vid allvarliga överträdelser kan han vägra tillträde till monteringsstället för överträdande personer.

  3. Tekniskt stöd från köparen

   1. Köparen är skyldig att på egen bekostnad tillhandahålla tekniskt hjälp, särskilt för att:

    1. Tillhandahållande av nödvändiga lämpliga assistenter (t.ex. kopplingsberättigade, förmän) i nödvändigt antal för monteringen och för erforderlig tid; assistenterna skall följa anvisningarna från monteringsledaren. protecfire övertar inget ansvar för assistenterna. Har det inträffat fel eller skador på grund av anvisningar från monteringsledaren, så gäller avsnitt 7 och avsnitt 8.
    2. Utförande av alla byggnadsställningsarbeten, bland annat upphandling av nödvändiga byggnadsmaterial.
    3. Tillhandahållande av nödvändiga anordningar och tunga verktyg (t.ex. lyftverktyg, kompressorer).
    4. Tillhandahållande av uppvärmning, belysning, drivkraft, vatten, inklusive nödvändiga anslutningar.
    5. Tillhandahållande av nödvändiga torra och låsbara rum för lagring av monteringspersonalens verktyg
    6. Transport av monteringsdelar på monteringsplatsen, skydd av monteringsplatsen och - material från skadlig påverkan av alla slag, städning av monteringsplatsen.
    7. Tillhandahållande av lämpliga, stöldsäkra uppehållsrum och arbetsrum (med värme, belysning, tvättmöjlighet och sanitära anläggningar) och första hjälpen för monteringspersonalen.
    8. Tillhandahållande av material och utförande av alla andra åtgärder som är nödvändiga för anpassning av den monterade enheten och att genomföra en avtalsfastställd testning.

   2. Den tekniska hjälpen från köparen måste garantera, att monteringen börjar omedelbart efter monteringspersonalens ankomst och utan fördröjning fram till besiktning kan genomföras av köparen. Såtillvida att det krävs särskilda platser eller anvisningar för protecfire, ställer köparen dessa till förfogande i tid.
   3. Uppfyller köparen inte sina förpliktelser, så är protecfire efter fristfastställande berättigad, dock inte förpliktigad, att utföra köparens uppgifter i hans ställe och på hans bekostnad. För övrigt med reservation för rättsliga rättigheter och anspråk för protecfire.
   4. Gnistidentifierings- och/eller släckningsanläggningar är beståndsdelar i skyddade anläggningar och/eller tekniska anordningar; de är och blir inte någon beståndsdel i byggnaden genom montering.

  4. Monteringsfrist, monteringsfördröjning

   1. Monteringsfristen skall uppfyllas, fram till monteringens slut för godkännande av köparen, ifall av en förutsedd avtalsmässig test för dess utförande, är förberett.
   2. Fördröjs monteringen genom åtgärder inom ramarna för arbetstvister, särskilt strejk och lockout, samt inträffande av omständigheter som protecfire inte är skyldig till, inträffar, såtillvida sådana hinder bevisligen har avsevärt inflytande på färdigställandet av monteringen, en anpassad förlängning av monteringsfristen; detta gäller även då, om sådana omständigheter inträffar, efter att protecfire hamnat i fördröjning.
   3. Om det uppstår en skada för köparen på grund av en fördröjning från protecfire, så är han berättigad, till att begära en schablonersättning. Ersättningen utgör för varje full vecka försening 0,5 % i helhet men högst 5 % av monteringspriset för den del av anläggningen som monteringsföretagaren skall montera, som på grund av förseningen inte kunde användas i tid. Medger köparen protecfire - med hänsynstagande till lagstadgade undantagsfall - efter förfallodagen en lämplig tidsfrist för leverans och upprätthålls inte denna frist, är köparen berättigad till att träda tillbaka inom ramarna för lagstadgade föreskrifter. Ytterligare anspråk på grund av fördröjning fastställs uteslutande enligt villkoren i avsnitt 7.4.

  5. Besiktning

   1. Köparen är förpliktigad till besiktning av monteringen, så fort den har visats för honom efter dess avslutande och att en avtalsmässig test av det monterade enheten har gjorts. Visar det sig att monteringen inte är avtalsenlig, så är protecfire skyldig att åtgärda felet. Detta gäller inte, om felet är obetydligt för köparens intressen eller om det beror på en omständighet som kan kopplas till köparen. Finns det en betydande brist, kan köparen vägra besiktning.
   2. Fördröjs besiktningen utan att protecfire har någon skuld till detta, så gäller besiktningen som gjord efter att två veckor har gått sedan meddelandet att monteringen har avslutats.
   3. I och med besiktningen bortfaller ansvar för protecfire för synliga fel, om inte köparen har förbehållit sig rätten att hävda ett visst fel.

  6. Felanspråk

   1. Efter besiktning av monteringen ansvarar protecfire för monteringsfel med undantag för alla andra anspråk från köparen oaktat efterföljande nr. och avsnitt 7.4 på det sättet att felet kan åtgärdas. Köparen skall omedelbart meddela fastställda fel till protecfire.
   2. Det finns inte något ansvar för protecfire, om felet är obetydligt för köparens intressen eller om det beror på en omständighet som kan kopplas till köparen.
   3. Vid eventuella utförda inte fackmannamässiga ändringar av köparen eller av tredje part utan tidigare godkännande från protecfire eller idrifttagningsarbeten upphävs ansvar för protecfire för inträffade följder. Endast i brådskande farofall för driftsäkerheten och för avvärjning av förhållandevis stora skador, där protecfire omedelbart skall underrättas, eller om protecfire låter en från köparen fastställd anpassad frist för felåtgärdande löpa ut, har köparen rätt till, att själv åtgärda felet eller av tredje part och att begära ersättning från protecfire för de nödvändiga kostnaderna.
   4. Av de omedelbara kostnaderna som har uppstått på grund av felåtgärdande betalar protecfire - såtillvida att klagomålet visar sig vara berättigat - kostnaderna för ersättningsdelen inkluderande frakt. protecfire betalar dessutom kostnaderna för demontering och montering samt kostnaderna för eventuellt tillhandahållande av nödvändiga montörer och assistenter inkluderande resekostnader, i den mån att det inte uppstår någon orimlig belastning för protecfire på grund av detta.
   5. Låter protecfire - med hänsynstagande till lagstadgade undantagsfall - en fastställd anpassad frist för felåtgärdande löpa ut, så har köparen inom ramarna för lagstadgade föreskrifter en minskningsrätt. Köparens minskningsrätt finns även i andra fall vid misslyckande av felåtgärdande. Bara om monteringen trots minskningen bevisligen är ointressant för köparen, kan köparen träda tillbaka från avtalet.

  7. Ersättning från köparen utan att protecfire har någon skuld till detta, om de av protecfire ställda anordningarna eller verktygen på monteringsplatsen skadas eller förloras utan att protecfire är skyldig, så är köparen förpliktigad till att ersätta dessa skador. Skador, som beror på normalt slitage, godtas inte.

 10. Preskription

  1. Alla anspråk från köparen - oberoende av vilken juridisk orsak - preskriberas efter 12 månader. För skadeståndsanspråk enligt avsnitt 7.4.1 till 7.4.5 gäller lagstadgade frister. De gäller även för del i en byggnad eller för levererade varor, som har använts motsvarande deras vanliga användningssätt för en byggnad och vars bristfällighet har orsakat felet.

 11. Tillämpbar rätt, jurisdiktion

  1. För alla rättsliga relationer mellan protecfire och köparen gäller uteslutande rättsrelationerna för inrikes parter sinsemellan tillämplig lag i Förbundsrepubliken Tyskland; bestämmelserna i FN internationella köplagen har ingen tillämpning.
  2. Jurisdiktion är den för protecfires säte ansvariga domstolen. Protecfire är dock berättigad till att själv välja att gå vidare rättsligt i köparens huvudsäte

Allmänna affärs-, leverans- och monteringsvillkor (engelska)
Allmänna affärs-, leverans- och monteringsvillkor (engelska)